Zápis a Usnesení z 28. jednání OV v Radobyčicích dne 30.08.2017

Zápis č. 28 z jednání Osadního výboru v Radobyčicích (OV) dne 30.8.2017

 

Předsedající: Ing. Baloun

Zahájení: 17.30 hod

Ukončení: 19.10 hod 

 

Přítomní členové OV:

pí Vlasta Dolejší, Ing. Michal Plzák, p. Jiří Weger

Nepřítomni:

p. Jan Novák - omluven

pí Jitka Vaštová - omluvena

p. Miroslav Pitule

 

Hosté:  

Mgr. Markéta Jandíková 

Daniela Langová

Ing. Jaroslav Holler, Útvar koncepce a rozvoje Plzeň 

 

zástupci PČR a MP:  

okrskový strážník p. Michal Matas

 

Předseda OV konstatoval, že OV je usnášeníschopný.

 

Program:

1. Zahájení - schválení programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Územní studie  - Plzeň, Radobyčice

4. Plnění usnesení 

5. Aktuální problematika, různé

6. Usnesení a závěr

 

1.  Zahájení – schválení programu

Jednání zahájil předseda OV, Ing. Baloun. Přivítal přítomné členy OV, seznámil je s návrhem programu. 

Návrh programu byl jednohlasně přijat.

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda OV navrhl zapisovatelkou dnešního jednání OV Radobyčice pí Vlastu Dolejší, 

 ověřovatelem zápisu p. Jiřího Wegera.

Návrh byl jednohlasně přijat.

 

3. Územní studie – Plzeň, Radobyčice

Ing. Holler z Útvaru koncepce a rozvoje Plzeň prostřednictvím videoprojekce seznámil přítomné členy OV s návrhem „Územní studie Plzeň, Radobyčice“. Informoval je o důvodech vytvoření studie a jejích cílech, charakteru lokality, způsobu využití a širších vazbách. Seznámil je s limity území, jeho základními potřebami a s principy řešení. Podal informace o prostorové regulaci a ostatních podmínkách pro zástavbu, o otázkách řešení dopravy. Svoji informaci zaměřil i na problematiku zeleně a zemědělského půdního fondu.

Podrobnější informace viz příloha.

Členové OV ohodnotili velmi kladně zdůvodnění územní studie Ing. Hollerem. Nepřítomný člen OV p. Novák vznesl prostřednictvím předsedy OV dotaz na řešení retenčních nádrží. Ten již Ing. Holler v průběhu podávané informace zodpověděl. Projektanti navrhují suché poldry. Další dotazy členové OV neměli.

 

4. Plnění usnesení

    

Usnesení č. 4/2017

ukládá předsedovi OV

ve spolupráci se SVS MP zajistit výspravu vozovek v obci po zimě. 

Úkol trvá. Je nutné ještě opravit výtluky v Zářivé ulici. Předseda OV opravu zaurguje.

 

Usnesení č. 29/2017

ukládá předsedovi OV

zařídit obnovení vodorovného značení přechodu pro chodce na ul. Dlážděná 22, dále zvýraznit reflexním orámováním svislou dopravní značku na tomtéž přechodu pro chodce v obou směrech.

Úkol trvá. Prováděcí firma přislíbila obnovit vodorovné značení nejdéle do 1.9. 2017. Reflexní označení svislého značení přechodu pro chodce se dle sdělení SVS MP realizovat nebude. Důvodem je skutečnost, že na přechod pro chodce jsou již řidiči upozorněni dopravním značením „A11 – pozor přechod pro chodce“, které je v reflexním provedení. Navíc je přechod pro chodce i nasvícen.

 

Usnesení č. 39/2017

projednat na SVS MP žádost obyvatel ulice U Pole na instalaci zpomalovacích prvků.       

Úkol trvá. SVS MP předběžně nesouhlasila s provedením instalace z důvodu, že touto komunikací jezdí pouze občané zde bydlící a ti by měli svoji jízdu přizpůsobit místním podmínkám. Po jednání předsedy OV s Ing. Vohradským provede SVS MP další šetření a zváží své stanovisko. 

 

Usnesení č. 43/2017

navrhuje

jmenovat kronikářkou obce Radobyčice  Mgr. Markétu Jandíkovou, bytem Plzeň, Vilová 14.

Úkol trvá. RMO P3 návrh OV projedná na svém zářijovém jednání. Termín bude pí Jandíkové upřesněn z důvodu její případné účasti na jednání.

 

Usnesení č. 44/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit konání místního šetření SVS MP a předsedy OV v Radobyčicích za účelem odstranění přetrvávajících problémů s vyčištěním příkopu a propustku v ulici K Černicím, odstranění nánosu posypového materiálu na vnější straně zatáčky.

Úkol trvá. Ing. Vohradský, SVS MP, nepovažuje místní šetření za nutné. Doporučil kontaktovat přímo odpovědného technika, což předseda OV e-mailem učinil a nyní čekáme na vyjádření.

 

Naplňování přijatých usnesení vzali přítomní členové OV na vědomí bez připomínek. 

 

5. Aktuální problematika, různé

 

Předseda  OV  podal  přítomným členům OV informaci  o jednání  dne 15.8.2017 konaném v ulici VPodhájí za účelem řešení dopravní situace v této lokalitě. Jednání se zúčastnili    zástupci SVS MP, OD MMP, DI PČR, ODŽP ÚMO P3 a předseda OV.

Na místě byly vzneseny požadavky na zamezení parkování při pravé straně ulice V Podhájí v úseku dětského hřiště až po kontejnerové stání na tříděný odpad. Přímou diskuzí na místě bylo dohodnuto řešení „skreslené“ v příloze zápisu. Ze strany ÚMO P3 bude fyzicky zamezeno parkování v prostoru vytvořeném za kontejnerovým stáním. 

 

Pí Langová informovala přítomné o problematice silnice K Doudlevcům, která se v současné době ještě zhoršila probíhajícími stavebními pracemi. Obyvatelé přilehlých nemovitostí se bojí po silnici chodit, obavy mají zejména o bezpečnost svých dětí v souvislosti se začátkem školního roku.  Žádají o omezení rychlosti pro vozidla v tomto úseku. 

Předseda OV jí vysvětlil, že OV jim v tomto případě není schopen pomoci. Problém s absencí chodníků a s umístěním dopravního značení s omezením rychlosti vozidel řešil opakovaně. Stanovisko DI PČR je neměnné, zamítavé, do doby rekonstrukce vozovky. Upozornil na skutečnost, že občané měli možnost vznést námitku v průběhu stavebního řízení a po dobu stavebních prací požadovat po projektantovi zajištění omezení rychlosti vozidel.  To se však nestalo. Předseda OV přislíbil, že se pokusí možnosti řešení negativní situace znovu projednat. Urychlené řešení dle jeho názoru s ohledem na stanovisko DI PČR není reálné. Prověří také, zda firma dodržuje dané termíny stavby, zjistí termín jejího dokončení. Z PK byla potvrzena informace o zařazení rekonstrukce komunikace do plánu investic 2018. Tím by měla být tato nebezpečná lokalita vyřešena definitivně.

 

Mgr. Jandíková informovala přítomné o akci Staročeské LiRy Radobyčice „Den pro celou rodinu“ konané dne 9.9.2017. Na akci jsou zváni všichni občané.

 

6. Usnesení a závěr

 

Hlasování o návrhu usnesení:

pro: 4                                                proti: 0                                                    zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

Příští jednání OV Radobyčice se koná dne 27.9. 2017 od 17.30 hodin.

 

Předseda OV: Ing. Petr Baloun

Zapsala: Vlasta Dolejší  

Ověřovatel zápisu:  p. Jiří Weger

 

 

Usnesení z 28. jednání OV Radobyčice dne 30.8.2017

                                   

Usnesení č. 45/2017

schvaluje  

navržený program 28. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 46/2017

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 28. jednání OV Radobyčice, p. Jiřího Wegera ověřitelem zápisu. 

Usnesení č. 47/2017

bere na vědomí bez připomínek

návrh „Územní studie Plzeň, Radobyčice“ ve znění předloženém OV Radobyčice k projednání dne 30.8.2017.

Usnesení č. 48/2017

bere na vědomí bez připomínek

návrh na řešení dopravní situace v ulici V Podhájí vzniklý na jednání na místě dne 15.8.2017 za přítomnosti zástupců příslušných organizací.

Usnesení č. 49/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit dodržování termínu stavebních prací v ulici K Doudlevcům, zjistit plánovaný termín dokončení stavby. Opětovně ověřit možnost řešení negativní dopravní situace v lokalitě umístěním dopravního značení s omezením rychlosti jízdy vozidel.

 

 

2019  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates