Zápis a Usnesení ze 30. jednání OV v Radobyčicích dne 25.10.2017

Zápis č. 30 z jednání Osadního výboru v Radobyčicích (OV) dne 25.10.2017

 

Předsedající: Ing. Baloun

Zahájení: 17.30 hod

Ukončení: 18.35 hod 

Přítomní členové OV:

pí Vlasta Dolejší, p. Jan Novák, p. Miroslav Pitule, Ing. Michal Plzák, pí Jitka Vaštová, p. Jiří Weger

Hosté:  

Mgr. Markéta Jandíková 

pí Daniela Langová 

pí Jindřiška Martínková

zástupci PČR a MP:  

okrskový strážník p. Michal Matas

Předseda OV konstatoval, že OV je usnášeníschopný.

 

Program:

1. Zahájení - schválení programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Plnění usnesení 

4. Aktuální problematika, různé

5. Usnesení a závěr

 

1.  Zahájení – schválení programu

Jednání zahájil předseda OV, Ing. Baloun. Přivítal přítomné členy OV, seznámil je s návrhem programu. 

Návrh programu byl jednohlasně přijat.

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda OV navrhl zapisovatelkou dnešního jednání OV Radobyčice pí Vlastu Dolejší, 

 ověřovatelem zápisu p. Miroslava Pitule. 

 Návrh byl jednohlasně přijat.

 

3. Plnění usnesení

  

Usnesení č. 4/2017

ukládá předsedovi OV

ve spolupráci se SVS MP zajistit výspravu vozovek v obci po zimě. 

Úkol trvá.  Předseda OV opravu zaurgoval již v měsíci září. Odpovědný pracovník však na požadavek OV nereagoval.

 

Usnesení č. 39/2017

projednat na SVS MP žádost obyvatel ulice U Pole na instalaci zpomalovacích prvků.  

Dne 9.10.2017 bylo v ulici U Pole stanoveno dopravní značení IP2 -  zpomalovací pruh 2x a 2x zpomalovací polštáře po 8 kusech. Tímto dojde v ulici ke zpomalení dopravy. Realizace je v plánu do konce listopadu 2017. OV bude sledovat, zda dojde v přislíbeném termínu k jejich umístění.

Úkol trvá. 

 

Usnesení č. 44/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit konání místního šetření SVS MP a předsedy OV v Radobyčicích za účelem odstranění přetrvávajících problémů s vyčištěním příkopu a propustku v ulici K Černicím, odstranění nánosu posypového materiálu na vnější straně zatáčky.

Dle informace předsedy OV proběhlo minulý týden místní šetření. Bylo přislíbeno prověření stavu a jako řešení se jeví případná instalace tzv. „horské vpusti“. OV bude řešení požadavku sledovat.

Úkol trvá. 

 

Usnesení č. 49/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit dodržování termínu stavebních prací v ulici K Doudlevcům, zjistit plánovaný termín dokončení stavby. Opětovně ověřit možnost řešení negativní dopravní situace v lokalitě umístěním dopravního značení s omezením rychlosti jízdy vozidel.

Kabel VN byl již položen. Konečné úpravy zeleně budou provedeny do 31.10.2017. Samotný pozemek je již upraven po výkopu. V místě zeleně proběhne dosetí travnaté plochy travní směsí. OV bude dodržení termínu sledovat.  

Proběhlo i jednání ve věci řešení dopravní situace. Na jednání se omluvila zástupkyně PČR z důvodu plnění jiných povinností. PČR v minulosti k omezujícím dopravním opatřením vyslovila negativní stanovisko. Též Odbor dopravy MmP nevidí ke změnám stávající situace důvody. Definitivní stanovisko sdělí dodatečně. S PČR bude ještě jednáno. 

Úkol trvá. 

 

Usnesení č. 54/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit plán opravy horní části Dlážděné ulice. 

Úkol trvá.

 

Usnesení č. 55/2017

ukládá předsedovi OV

ve spolupráci s ÚMO P3 zajistit efektivnější ochranu oken budovy před hnízděním vlaštovek.

ÚMO Plzeň 3 zajistí ve spolupráci s SDH Radobyčice instalaci ochrany oken budovy před hnízděním vlaštovek. OV bude plnění úkolu sledovat.

Úkol trvá.

 

Usnesení č. 56/2017

ukládá předsedovi OV

ověřit plán omezení dopravy v Radobyčicích po dobu rekonstrukce Dlážděné ulice. OV žádá při stanovení objízdných tras v obci zohlednit průjezd pouze vozidel MHD a obyvatel přilehlých nemovitostí.

Silniční správní úřad MO Plzeň 3 bude při projednávání objízdných tras stavebníkům požadavek OV Radobyčice na průjezd pouze vozidel MHD a obyvatel přilehlých

nemovitostí sdělovat. Nicméně dopravní značení související s objížďkou stavby je v gesci PČR, která jej pro povolení projednává ve spolupráci s Odborem dopravy MmP.

Úkol splněn.

 

Usnesení č. 57/2017

ukládá předsedovi OV

ověřit možnost úpravy křižovatky Štefánikova k Černicím tak, aby na ni bylo možné umístit OV doporučované dopravní značení. 

Úprava křižovatky je možná. Je nutné její zařazení do plánu investic, v plánu na rok 2018 zařazena není. 

Úkol splněn.

 

Usnesení č. 58/2017

ukládá předsedovi OV

projednat prořezání vegetace podél cyklistické stezky Radobyčice – Hradiště. Zaurgovat instalaci odpočívadla u této stezky dle návrhu OV.

S ohledem na skutečnost, že pozemky jsou ve vlastnictví SVS MP, byl tento požadavek předán odpovědné pracovnici.

 

Naplňování přijatých usnesení vzali přítomní členové OV na vědomí bez připomínek. 

 

4. Aktuální problematika, různé

 

Na jednání OV se dostavila pí Jindřiška Martínková. Uvedla, že provizorní chodník byl v Litické ulici položen pouze k Lánské ulici. Pracovníci firmy pí Martínkové sdělili, že postupují dle příkazu. Pí Martínková požádala OV o pomoc při zajištění prodloužení chodníku až k poslední nemovitosti v této ulici.

Předseda OV pí Martínkové přislíbil, že na ÚMO P3 projedná prodloužení chodníku dle požadavku.

 

Na základě požadavku Mgr. Jandíkové předseda OV ověřil, že přechod a dělící ostrůvek v Podhájí bude realizován v roce 2019.

 

Pí Dolejší požádala předsedu OV o zajištění osazení chybějícího „hrnečku“ na vodovodní přípojku v prostorách křižovatky ulic Dlážděná  - Zářivá (proti nemovitosti Dlážděná 21).

 

Na dotaz pí Dolejší předseda OV uvedl, že velkokapacitní kontejnery budou občanům Radobyčic k dispozici i 28.10.2017, přestože se jedná o státní svátek.

    

Na základě připomínky okrskového strážníka, p. Michala Matase, předseda OV zabezpečí  otočení radaru na komunikaci v Podhájí správným směrem – měření směru od Černic. Je nelogické, aby měření rychlosti probíhalo v úseku směrem do Černic, kde za krátký úsek dochází ke zvýšení maximální povolené rychlosti z 50 km/h na 70k m/h. Dle názoru OV by měření mělo probíhat v opačném směru, kdy dochází ke snížení ze 70 km/h na 50 km/h a řidiči vjíždí do úseku autobusových zastávek se zvýšeným pohybem chodců.

 

Pí Vaštová upozornila na nutnost posekání trávy v příkopech z Radobyčic do Litic z důvodu zvýšení přehlednosti a bezpečnosti dopravy.

 

5. Usnesení a závěr

 

Hlasování o návrhu usnesení:

pro: 7                                                proti: 0                                                    zdržel se: 0

Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

Příští jednání OV Radobyčice se koná dne 29.11. 2017 od 17.30 hodin.

Předseda OV: Ing. Petr Baloun

Zapsala: Vlasta Dolejší  

Ověřovatel zápisu: p. Miroslav Pitule

 

 

Usnesení z 30. jednání OV Radobyčice dne 25.10.2017

                                   

Usnesení č. 59/2017

schvaluje  

navržený program 30. jednání OV Radobyčice.

 

Usnesení č. 60/2017

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 30. jednání OV Radobyčice, p. Miroslava Pitule ověřovatelem zápisu. 

 

Usnesení č. 61/2017

bere na vědomí 

informaci předsedy OV o termínu realizace přechodu a dělícího ostrůvku v Podhájí -  rok 2019.

 

Usnesení č. 62/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na ÚMO P3 prodloužení provizorního chodníku v Litické ulici dle požadavku obyvatel.

 

Usnesení č. 63/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit osazení chybějícího „hrnečku“  na  vodovodní  přípojku v prostorách křižovatky ulic

Dlážděná - Zářivá (proti nemovitosti Dlážděná 21).

 

Usnesení č. 64/2017

ukládá předsedovi OV

zabezpečit otočení radaru na komunikaci v Podhájí správným směrem – měření směru jízdy od Černic.

 

Usnesení č. 65/2017

ukládá předsedovi OV

projednat posekání trávy v příkopech z Radobyčic do Litic z důvodu zvýšení přehlednosti a bezpečnosti dopravy.

2020  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates