Zápis a Usnesení ze 31. jednání OV v Radobyčicích dne 29.11.2017

Zápis č. 31 z jednání Osadního výboru v Radobyčicích (OV) dne 29.11.2017

 

Předsedající: Ing. Baloun

Zahájení: 17.30 hod

Ukončení: 18.20 hod 

 

Přítomní členové OV:

pí Vlasta Dolejší, p. Jan Novák, p. Miroslav Pitule, Ing. Michal Plzák, pí Jitka Vaštová, p. Jiří Weger

Hosté:  

Mgr. Markéta Jandíková 

pí Daniela Langová 

zástupci PČR a MP:  

okrskový strážník p. Michal Matas

 

Předseda OV konstatoval, že OV je usnášeníschopný.

 

Program:

1. Zahájení - schválení programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Plnění usnesení 

4. Aktuální problematika, různé

5. Usnesení a závěr

 

1.  Zahájení – schválení programu

Jednání zahájil předseda OV, Ing. Baloun. Přivítal přítomné členy OV, seznámil je s návrhem programu. 

Návrh programu byl jednohlasně přijat.

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda OV navrhl zapisovatelkou dnešního jednání OV Radobyčice pí Vlastu Dolejší,  ověřovatelkou zápisu pí Jitku Vaštovou. 

Návrh byl jednohlasně přijat.

 

3. Plnění usnesení

 

Usnesení č. 4/2017

ukládá předsedovi OV

ve spolupráci se SVS MP zajistit výspravu vozovek v obci po zimě. 

Úkol splněn nebyl. S ohledem na zahájení stavebních prací za účelem uložení kabelových rozvodů elektřiny do země se OV problematikou stavu vozovek v obci bude zabývat znovu po ukončení této akce.

 

Usnesení č. 39/2017

projednat na SVS MP žádost obyvatel ulice U Pole na instalaci zpomalovacích prvků. 

Úkol trvá. Ke dni jednání OV přislíbený termín realizace (do konce listopadu 2017)  dopravního značení IP2, zpomalovací pruh 2x a 2x zpomalovací polštáře po 8 kusech, nebyl splněn.

 

Usnesení č. 44/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit konání místního šetření SVS MP a předsedy OV v Radobyčicích za účelem odstranění přetrvávajících problémů s vyčištěním příkopu a propustku v ulici K Černicím, odstranění nánosu posypového materiálu na vnější straně zatáčky.

Dle sdělení předsedy OV jej informovala odpovědná pracovnice SVS MP, že stále je hledáno vhodné řešení k vyřešení odvodnění této oblasti. OV bude řešení požadavku i nadále sledovat.

Úkol trvá. 

 

Usnesení č. 49/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit dodržování termínu stavebních prací v ulici K Doudlevcům, zjistit plánovaný termín dokončení stavby. Opětovně ověřit možnost řešení negativní dopravní situace v lokalitě umístěním dopravního značení s omezením rychlosti jízdy vozidel.

Úkol trvá v části usnesení - řešení negativní dopravní situace. Předseda OV bude znovu jednat s odpovědnými pracovníky o jejím řešení. 

 

Usnesení č. 54/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit plán opravy horní části Dlážděné ulice. 

Úkol splněn, oprava započala. 

 

Usnesení č. 55/2017

ukládá předsedovi OV

ve spolupráci s ÚMO P3 zajistit efektivnější ochranu oken budovy před hnízděním vlaštovek.

Úkol splněn.

 

Usnesení č. 58/2017

ukládá předsedovi OV

projednat prořezání vegetace podél cyklistické stezky Radobyčice – Hradiště. Zaurgovat instalaci odpočívadla u této stezky dle návrhu OV.

Úkol splněn. Vegetace byla prořezána. Instalace odpočívadla byla SVS MP jako nedůvodná zamítnuta. 

Předseda OV projedná na RMO P3 možnost její instalace z prostředků MO – viz usnesení č. 69/2017.

 

Usnesení č. 62/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na ÚMO P3 prodloužení provizorního chodníku v Litické ulici dle požadavku obyvatel.

SVS MP přislíbila jeho prodloužení. OV bude splnění požadavku sledovat.

Úkol trvá. 

 

Usnesení č. 63/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit osazení chybějícího „hrnečku“  na  vodovodní  přípojku v prostorách křižovatky ulic Dlážděná - Zářivá (proti nemovitosti Dlážděná 21).

Úkol splněn.

 

Usnesení č. 64/2017

ukládá předsedovi OV

zabezpečit otočení radaru na komunikaci v Podhájí správným směrem – měření směru jízdy od Černic.

Úkol splněn.

 

Usnesení č. 65/2017

ukládá předsedovi OV

projednat posekání trávy v příkopech z Radobyčic do Litic z důvodu zvýšení přehlednosti a bezpečnosti dopravy. 

Úkol splněn.

 

Naplňování přijatých usnesení vzali přítomní členové OV na vědomí bez připomínek. 

 

4. Aktuální problematika, různé

    

Pí Langová požádala předsedu OV o zajištění osazení červených patníků k označení výjezdu vozidel od rodinných domů na Malé Homolce na hlavní silnici (viz mapka).

Předseda OV požadavek projedná na Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje.

 

Na dotaz pí Dolejší předseda OV uvedl, že velkokapacitní kontejnery budou občanům Radobyčic k dispozici ve včas zveřejněných termínech i po novém roce až do doby otevření nového sběrného místa v Podhájí. Hnědé nádoby na bio odpad budou s účinností od 1.1.2018 staženy. Od měsíce března 2018 budou občané Radobyčic mít možnost bio odpad odkládat ve sběrném místě v Podhájí. Sběrné místo bude otevřeno dvakrát týdně, přítomen vždy bude pracovník firmy Čistá Plzeň. O všech změnách budou občané včas řádně informováni. Naposledy budou oba typy kontejnerů občanům k dispozici dne 23.12.2017 na návsi - Ke Drahám.

 

Pan Novák upozornil na polámané vzpěry po vichřici u nově vysazených stromků v ulici Zúžená. 

 

Mgr. Jandíková pozvala přítomné členy OV na akci Staročeské LiRy „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 3.12.2017 od 17.00 hodin na Radobyčické návsi. Občerstvení na místě je zajištěno. U příležitosti této akce bude otevřena kaple Panny Marie Fatimské. O akci budou občané informováni prostřednictvím vývěsních skříněk a místního rozhlasu.

 

Ing. Plzák upozornil na velké množství nákladních vozidel, které projíždí obcí a mají udělené povolení od ÚMO Plzeň 3, popř. Černice.

Předseda OV prověří udělování povolení vjezdu do obce ÚMO P3, počet vydaných povolení. Prověří i možnost objízdných tras pro vozidla vozící štěrk z lomu v Liticích. 

 

Předseda OV byl upozorněn, že je nutné do opravy Dlážděné ulice zahrnout i opravu kanálu před nemovitostí Dlážděná 16.

    

5. Usnesení a závěr

 

Hlasování o návrhu usnesení:

pro: 7                                                proti: 0                                                    zdržel se: 0

Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

Příští jednání OV Radobyčice se koná dne 13.12.2017 od 17.30 hodin – změna termínu.

 

Předseda OV: Ing. Petr Baloun

Zapsala: Vlasta Dolejší  

Ověřovatelka zápisu: pí Jitka Vaštová

 

 

 

Usnesení z 31. jednání OV Radobyčice dne 29.11.2017

                                   

Usnesení č. 66/2017

schvaluje  

navržený program 31. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 67/2017

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 31. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou  ověřovatelkou zápisu. 

Usnesení č. 68/2017

ukládá předsedovi OV

v rámci opravy Dlážděné ulice zajistit i opravu kanálu před domem Dlážděná 16.

Usnesení č. 69/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na RMO P3 možnost instalace odpočívadla u cyklostezky vedoucí k Hradišti z finančních prostředků ÚMO P3.

Usnesení č. 70/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje možnost osazení červených patníků k označení výjezdu vozidel od rodinných domů na Malé Homolce na hlavní silnici (viz mapka).

Usnesení č. 71/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit na ÚMO P3 opravu polámaných vzpěr po vichřici u nově vysazených stromků v ulici Zúžená.

Usnesení č. 72/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit udělování povolení vjezdu nákladních vozidel do obce ÚMO P3, počet vydaných povolení. Zjistit možnost objízdných tras pro vozidla vozící štěrk z lomu v Liticích. 

Usnesení č. 73/2017

bere na vědomí

informaci předsedy OV o změnách v zajištění odvozu objemného odpadu a bio odpadu s účinností od 1.1.2018.

Usnesení č. 74/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit včasnou informovanost občanů Radobyčic o změnách v zajištění odvozu objemného odpadu a bio odpadu s účinností od 1.1.2018.

Usnesení č. 75/2017

bere na vědomí

informaci o akci Staročeské LiRy „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 3.12.2017 od 17.00 hodin na Radobyčické návsi.

2019  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates