Zápis a Usnesení ze 33. jednání OV v Radobyčicích dne 31.1.2018

Zápis č. 33 z jednání Osadního výboru v Radobyčicích (OV) dne 31.1.2018

 

Předsedající: Ing. Baloun

Zahájení: 17.30 hod

Ukončení: 18.40 hod

 

Přítomní členové OV:

pí Vlasta Dolejší, p. Jan Novák, p. Miroslav Pitule, Ing. Michal Plzák, pí Jitka Vaštová, p. Jiří Weger

 

Hosté:

pí Daniela Langová

pí Zuzana Churavá

p. Dušan Martiniak

 

zástupci PČR a MP:

okrskový strážník p. Michal Matas

 

Předseda OV konstatoval, že OV je usnášeníschopný.

 

Program:

1. Zahájení - schválení programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Plnění usnesení

4. Aktuální problematika, různé

5. Usnesení a závěr

 

1. Zahájení – schválení programu

 

Jednání zahájil předseda OV, Ing. Baloun. Přivítal přítomné členy OV, seznámil je s návrhem programu.

Návrh programu byl jednohlasně přijat.

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

 

Předseda OV navrhl zapisovatelkou dnešního jednání OV Radobyčice pí Vlastu Dolejší,

ověřovatelkou zápisu pí Jitku Vaštovou.

Návrh byl jednohlasně přijat.

 

3. Plnění usnesení

 

Usnesení č. 39/2017

projednat na SVS MP žádost obyvatel ulice U Pole na instalaci zpomalovacích prvků.

Úkol splněn. Zpomalovací prvky byly instalovány.

 

Usnesení č. 44/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit konání místního šetření SVS MP a předsedy OV v Radobyčicích za účelem odstranění přetrvávajících problémů s vyčištěním příkopu a propustku v ulici K Černicím.

Úkol trvá. Nové informace o řešení problému předseda OV neobdržel. Provede urgenci.

 

Usnesení č. 49/2017

ukládá předsedovi OV

opětovně ověřit možnost řešení negativní dopravní situace v ulici K Doudlevcům umístěním dopravního značení s omezením rychlosti jízdy vozidel.

Předseda OV znovu jednal s odpovědnými pracovníky o jejím řešení. PČR na negativním stanovisku k umístění dopravního omezení trvá. Situace bude řešena až rekonstrukcí komunikace.

Úkol splněn.

 

Usnesení č. 62/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na ÚMO P3 prodloužení provizorního chodníku v Litické ulici dle požadavku obyvatel.

Úkol splněn. Prodloužení chodníku zabezpečil MO P3.

 

Usnesení č. 69/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na RMO P3 možnost instalace odpočívadla u cyklostezky vedoucí k Hradišti z finančních prostředků ÚMO P3.

Vedení MO P3 instalaci odpočívadla z finančních prostředků MO odmítlo, měla by ji zajistit ze svých finančních prostředků SVS MP (ta však požadavek OV Radobyčice zamítla). Předseda OV prověří ještě další možnosti zajištění odpočívadla u Plzeňany velmi používané cyklostezky.

Úkol trvá.

 

Usnesení č. 70/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje možnost osazení červených patníků k označení výjezdu vozidel od rodinných domů na Malé Homolce na hlavní silnici (viz mapka).

SÚS s instalací souhlasí. Instalaci musí zabezpečit SVS MP jako správce účelové komunikace. Ta již byla požádána o instalaci v souladu se stanoviskem o umístění. OV bude splnění požadavku sledovat.

Úkol trvá.

 

Usnesení č. 71/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit na ÚMO P3 opravu polámaných vzpěr po vichřici u nově vysazených stromků v ulici Zúžená.

Úkol splněn. Polámané vzpěry byly odstraněny.

 

Usnesení č. 72/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit udělování povolení vjezdu nákladních vozidel do obce ÚMO P3, počet vydaných povolení. Zjistit možnost objízdných tras pro vozidla vozící štěrk z lomu v Liticích.

Předseda OV informoval přítomné členy o počtu vydaných povolení vjezdu. V roce 2017 ÚMO P3 vydal celkem 35 povolení. V letošním roce bylo již vydáno 18 povolení. Povolení vydává jak ÚMO P3, tak ÚMO P8. Koordinace vydávání mezi ÚMO neexistuje. Členové OV požádali přítomného okrskového strážníka o provádění kontroly povolení

vjezdu. Vozidla jedoucí ve směru do Černic musí mít povolení MO P3 a vozidla v opačném směru musí mít povolení MO P8, tj. povolení jen jednoho MO neplatí pro oba směry. Přítomný pan Matas uvedl, že je problém s místem zastavování vozidel. Bylo mu doporučeno využívat stejné lokality jaké využívá PČR při kontrolách vozidel v obci. OV také ověří počet vydaných povolení ÚMO P8.

Úkol trvá.

 

Usnesení č. 74/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit včasnou informovanost občanů Radobyčic o změnách v zajištění odvozu objemného odpadu a bio odpadu s účinností od 1.1.2018.

Předseda OV seznámil přítomné členy s harmonogramem otevření nově zřízeného trvalého sběrného dvora v prostoru za mostem v Podhájí. Kontejnery zde budou v přítomnosti pracovníka Čisté Plzně občanům Radobyčic k dispozici vždy ve středu a v sobotu. Mimo tuto dobu budou kontejnery uzamčeny. S ohledem na skutečnost, že sběrný dvůr se nachází v záplavovém území nebylo povoleno jeho oplocení, vyasfaltování. Muselo by dojít ke změně územního plánu, úřad má za úkol požádat v rámci pravidelného cyklu změn ÚP. Harmonogram obdrží členové OV e-mailem. Občané budou s ním seznámeni prostřednictvím vývěsních skříněk a veřejného rozhlasu.

Úkol trvá.

 

Naplňování přijatých usnesení vzali přítomní členové OV na vědomí bez připomínek.

 

4. Aktuální problematika, různé

 

Na OV se dostavila pí Zuzana Churavá a p. Dušan Martiniak. Pí Churavá uvedla, že mají rodinný dům v lese v Podhájí. Příjezdová cesta je obtížně sjízdná. Vznesla dotaz, jestli se plánuje oprava této komunikace.

Ing. Baloun uvedl, že byla provizorně opravena před dvěma roky. Životnost opravy je nízká. Současný stav komunikace je opravdu nevyhovující. Situaci zhoršuje přestavba chat v této oblasti na trvalé bydlení. Do plánu investic je zahrnuta v oblasti Podhájí ulice Chatová. Ostatní komunikace budou do plánu investic zařazovány až následně. Předseda OV projedná na SVS MP uvedení vozovky alespoň provizorní opravou do sjízdného stavu. Předseda OV pí Churavé a p. Martiniakovi doporučil napsat společně s ostatními obyvateli žádost na SVS MP o zařazení rekonstrukce vozovky do plánu investic.

 

Členové OV byli předsedou OV informováni s předstihem e-mailem o zahájení vytyčovacích a geodetických prací v obci Koterov a Radobyčice na akci zpřesňování kabelových tras pro ČEZ ČR. Práce zahrnují vyznačení požadovaných tras kabelů NN na terénu signalizační barvou a následné geodetické zaměření. Budou probíhat od 30.1.2018, dokončeny budou nejpozději do 15.2.2018. Mohou vést i po soukromých pozemcích.

 

Mgr. Jandíková požádala před jednáním OV Ing. Balouna o zajištění zpevnění stání pro kontejnery u Domova sv. Zislavy.

Pan Pitule uvedl, že zpevnění vlastními silami zabezpečí.

 

Ing. Baloun informoval přítomné členy OV o provedeném vyhodnocení návštěvnosti úředních dnů ÚMO P3 v Radobyčicích v roce 2017. Vytíženost byla nulová. OV souhlasí s jejich zrušením pro neefektivnost. Občané mohou využít jednání OV.

Hlasování:

pro zrušení: 7 proti: 0 zdržel se: 0

 

Ing. Plzák upozornil na nutnost prořezání stromu u bývalé kapličky za mostem v Podhájí. Větve stromu zasahují do drátů elektrického vedení (GPS souřadnice ……).

 

Pan Pitule vznesl dotaz na termín výstavby cyklostezky do Hradiště. Předseda OV podá na příštím jednání OV informaci.

 

Pí Vaštová uvedla, že by bylo vhodné, aby při kontrolním dnu výstavby kruhové křižovatky v obci byl přítomen i zástupce OV nebo jím pověřený občan Radobyčic.

 

5. Usnesení a závěr

 

Hlasování o návrhu usnesení:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

 

Příští jednání OV Radobyčice se koná dne 28.2.2018 od 17.30 hodin.

 

Předseda OV: Ing. Petr Baloun

Zapsala: Vlasta Dolejší

Ověřovatelka zápisu: pí Jitka Vaštová

 

 

 

 

Usnesení z 33. jednání OV Radobyčice dne 31.1.2018

 

Usnesení č. 80/2018

schvaluje

navržený program 33. jednání OV Radobyčice.

 

Usnesení č. 81/2018

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 33. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 82/2018

schvaluje

zrušení úředních dnů ÚMO P3 v Radobyčicích z důvodu nulového zájmu občanů.

 

Usnesení č. 83/2018

bere na vědomí

informaci o zahájení vytyčovacích a geodetických prací v obci Koterov a Radobyčice na akci zpřesňování kabelových tras pro ČEZ ČR.

 

Usnesení č. 84/2018

bere na vědomí

informaci o harmonogramu otevření nově zřízeného trvalého sběrného dvora v prostoru za mostem v Podhájí, jeho fungování.

 

Usnesení č. 85/2018

ukládá předsedovi OV

požádat SVS MP o zajištění sjízdnosti vozovky k rodinným domkům v lese v Podhájí.

 

Usnesení č. 86/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s vedením obvodního oddělení MP provádění kontrol povoleného vjezdu nákladních vozidel do obce.

 

Usnesení č. 87/2018

ukládá předsedovi OV

připravit pro občany informace o tom, jaký odpad bude v nově otevřeném sběrném dvoře od občanů přijímán.

 

Usnesení č. 88/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví stromu u bývalé kapličky za mostem v Podhájí (GPS souřadnice….).

 

Usnesení č. 89/2018

ukládá předsedovi OV

ověřit termín realizace výstavby cyklostezky do Hradiště.

 

Usnesení č. 90/2018

ukládá předsedovi OV

projednat možnost účasti člena OV Radobyčice, nebo jím pověřeného občana, na kontrolním dnu výstavby kruhové křižovatky v obci.

2019  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates