Zápis a Usnesení ze 34. jednání OV v Radobyčicích dne 28.2.2018

Zápis č. 34 z jednání Osadního výboru v Radobyčicích (OV) dne 28.2.2018

Předsedající: Ing. Baloun

Zahájení: 17.30 hod

Ukončení: 19.10 hod

Přítomní členové OV:

pí Vlasta Dolejší, p. Jan Novák, p. Miroslav Pitule, Ing. Michal Plzák, pí Jitka Vaštová, p. Jiří Weger

Hosté:

pí Daniela Langová – stálý host

p. Roman Pytelka

pí Radka Pytelková

pí Ivana Koublová

p. Josef Polák

p. Jaroslav Potužák

pí Hana Uhlíková

pí Marta Černá

pí Zdeňka Hrůzová

zástupci PČR a MP:

okrskový strážník p. Michal Matas

Předseda OV konstatoval, že OV je usnášeníschopný.

1. Zahájení – schválení programu

Jednání zahájil předseda OV, Ing. Baloun. Přivítal přítomné členy OV, seznámil je s návrhem změny programu. Předseda OV navrhl z důvodu přítomnosti hostů, manželů Pytelkových, předřadit řešení jejich požadavku jako bod 3 programu, oproti návrhu programu zaslaného členům OV e-mailem. Návrh programu jednání OV byl jednohlasně schválen ve znění:

1. Zahájení - schválení programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Projednání žádosti manželů Romana a Radky Pytelkových

4. Plnění usnesení

5. Aktuální problematika, různé

6. Usnesení a závěr

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda OV navrhl zapisovatelkou dnešního jednání OV Radobyčice pí Vlastu Dolejší,

ověřovatelkou zápisu pí Jitku Vaštovou.

Návrh byl jednohlasně přijat.

3. Projednání žádosti manželů Romana a Radky Pytelkových

Na jednání OV se dostavil p. Roman Pytelka a pí Radka Pytelková. Pan Pytelka uvedl, že bydlí na „Valíku“, kde chybí kanalizace. Zjistili, že plzeňský kraj obdržel dotace na jejich

výstavbu. Požádal OV o ověření, zda obdržená dotace by mohla být využita i na prodloužení kanalizačního řádu na „Valík“. Předseda OV ověří dobudování infrastruktury v lokalitě „Valík“.

Pí Pytelková požádala o zajištění prořezání uschlých větví a odstranění uschlých stromů v ulici Pod Valíkem. Předseda OV ji upozornil, že pokud dřeviny jsou na pozemku města nebude problém. Pokud jsou na soukromém pozemku, za jejich stav zodpovídá jeho majitel. ODŽP ÚMO P3 v tomto případě vyzve vlastníka k odstranění nedostatků.

4. Plnění usnesení

Usnesení č. 44/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit konání místního šetření SVS MP a předsedy OV v Radobyčicích za účelem odstranění přetrvávajících problémů s vyčištěním příkopu a propustku v ulici K Černicím.

Vyčištění přes provedené místní šetření doposud nebylo vyřešeno. Nové informace předseda OV neobdržel. Předseda OV bude problém řešit na SVS MP – viz usnesení č. 95/2018.

Usnesení č. 69/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na RMO P3 možnost instalace odpočívadla u cyklostezky vedoucí k Hradišti z finančních prostředků ÚMO P3.

Vedení MO P3 instalaci odpočívadla z finančních prostředků MO odmítlo, měla by ji zajistit ze svých finančních prostředků SVS MP (ta však požadavek OV Radobyčice zamítla).

Předseda OV prověří ještě další možnosti zajištění odpočívadla u cyklostezky k Hradišti, která je Plzeňany velmi využívaná – viz usnesení č. 96/2018.

Usnesení č. 70/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje možnost osazení červených patníků k označení výjezdu vozidel od rodinných domů na Malé Homolce na hlavní silnici (viz mapka).

Dle písemného vyjádření SÚS realizaci zajišťuje SVS MP, která byla o realizaci požádána. Ta se však vyjádřila, že není vlastníkem účelových komunikací. Ty jsou údajně převážně vlastněny majiteli přilehlých nemovitostí. Umístění těchto červených směrových sloupků dle ní zajišťují právě tito vlastníci po projednání se zástupci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

Předseda OV opětovně požádá o instalaci patníků. Došlo zřejmě k nepochopení požadavku, protože komunikace Radobyčická cesta, které se žádost týká, je v majetku města. K žádosti bude znovu přiložena přesná mapka.

Úkol trvá.

Usnesení č. 72/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit udělování povolení vjezdu nákladních vozidel do obce ÚMO P3, počet vydaných povolení. Zjistit možnost objízdných tras pro vozidla vozící štěrk z lomu v Liticích.

Dle vyjádření okrskového strážníka MP, p. Matase, ÚMO P3 do 7.2.2018 vydal 18 povolení vjezdu. ÚMO P8 vydal k tomuto datu 17 povolení. Povolení je vydáváno

bezplatně na dobu jednoho roku. Pro letošní rok jsou povolení opticky odlišitelná od povolení vydaných pro rok 2017. Úřady spolu při vydávání povolení nespolupracují. P. Matas si vyžádal vyjádření PČR zda je možné, jak mu bylo doporučeno při jednání OV, zastavovat vozidla v prostoru zastávky MHD. Dle jejího vyjádření nelze zastávku využívat jako kontrolní stanoviště.

P. Weger navrhl k tomuto účelu využívat prostor za mostem.

Dle názoru členů OV je nutné prověřit podmínky povolení vjezdu a možnost jeho omezení pouze na dopravu s cílem v obci Radobyčice. Situace pro obyvatele nemovitostí přilehlých k hlavní silnici je z důvodu hluku a prašnosti neúnosná, dochází i k poškozování vozovky.

Předseda OV prověří podmínky přidělování povolování vjezdu a možnosti jejich omezení.

Úkol trvá.

Usnesení č. 74/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit včasnou informovanost občanů Radobyčic o změnách v zajištění odvozu objemného odpadu a bio odpadu s účinností od 1.1.2018.

Úkol splněn.

Usnesení č. 85/2018

ukládá předsedovi OV

požádat SVS MP o zajištění sjízdnosti vozovky k rodinným domkům v lese v Podhájí.

Odbor dopravy a životního prostředí ÚMO P3 požádal písemně o zajištění sjízdnosti vozovky k rodinným domkům v lese v Podhájí SVS MP. OV bude sledovat splnění požadavku OV.

Úkol trvá.

Usnesení č. 86/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s vedením obvodního oddělení MP provádění kontrol povoleného vjezdu nákladních vozidel do obce.

Úkol splněn.

Usnesení č. 87/2018

ukládá předsedovi OV

připravit pro občany informace o tom, jaký odpad bude v nově otevřeném sběrném dvoře od občanů přijímán.

Úkol splněn.

Usnesení č. 88/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví stromu u bývalé kapličky za mostem v Podhájí.

Větve budou prořezány do konce vegetačního období. OV bude splnění požadavku sledovat.

Úkol trvá.

Usnesení č. 89/2018

ukládá předsedovi OV

ověřit termín realizace výstavby cyklostezky do Hradiště.

Úkol trvá.

Usnesení č. 90/2018

ukládá předsedovi OV

projednat možnost účasti člena OV Radobyčice, nebo jím pověřeného občana, na kontrolním dnu výstavby kruhové křižovatky v obci.

Úkol trvá.

Naplňování přijatých usnesení vzali přítomní členové OV na vědomí bez připomínek.

5. Aktuální problematika, různé

Dle informace okrskového strážníka je v plánu MP provádění kontrol měření rychlosti projíždějících vozidel v ulici Dlážděná a Do Štěnovic.

Je zapotřebí zabezpečit obnovení vodorovného značení přechodu pro chodce v Dlážděné ulici.

V průběhu jednání se na OV dostavili občané Radobyčic - pí Ivana Koublová, p. Josef Polák, p. Jaroslav Potužák, pí Hana Uhlíková, pí Marta Černá a pí Zdeňka Hrůzová.

Důvodem jejich účasti na jednání OV byl nesouhlas s umístěním sběrného dvora v obci. Vadí jim umístění kontejnerů v Podhájí. Tato lokalita je dle jejich názoru nevhodně zvolena, neboť je pro starší občany bydlící v horní části obce hůře dostupná (z důvodu vzdálenosti i nevhodného přístupu po úzkém chodníku, kde jsou ohroženi projíždějícími vozidly). Bylo by dle jejich vyjádření vhodné hnědé nádoby na bioodpad i nadále ponechat na původních místech.

Předseda OV příchozím vysvětlil, že došlo ke změně nakládání s odpadem ve všech částech Plzně. Okrajové části města jsou řešeny sběrnými dvory. V některých částech města již fungují ke spokojenosti obyvatel přes skutečnost, že jsou umístěny na jejich okraji. Upozornil, že hnědé nádoby na bioodpad nejsou určeny pro odpad ze zahrad.

Kontejnery v provizorním sběrném dvoře jsou zatím umístěny na nezpevněné ploše bez oplocení. V budoucnu dojde ke zpevnění pozemku, bude oplocen a uzamčen. V současné době budou kontejnery k dispozici občanům dvakrát týdně pod dohledem pracovníka Čisté Plzně. Budou odváženy až po jejich naplnění. Občané jsou o provozu sběrného dvora informováni prostřednictvím vývěsních skříněk a na prvé otevření tuto sobotu budou upozorněni místním rozhlasem.

Předseda OV občanům navrhl, že mají možnost vytipovat jiné vhodné místo. Podmínkou je, že musí být v majetku města, ne v soukromém vlastnictví a technicky způsobilé pro umístění kontejnerů.

Občané navrhují pozemek za obcí ve směru na Hradiště. Předseda OV prověří jeho vlastnictví.

Občané se negativně vyjádřili k dopravní situaci v obci, k velkému množství rychle projíždějících nákladních i osobních aut, nevhodně umístěnému přechodu pro chodce v Dlážděné ulici, chybějícímu odpočívadlu při cyklostezce, které by využívali k odpočinku i starší obyvatelé Radobyčic při vycházkách.

6. Usnesení a závěr

Hlasování o návrhu usnesení:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

Příští jednání OV Radobyčice se koná dne 28.3.2018 od 17.30 hodin.

Předseda OV: Ing. Petr Baloun

Zapsala: Vlasta Dolejší

Ověřovatelka zápisu: pí Jitka Vaštová

Usnesení z 34. jednání OV Radobyčice dne 28.2.2018

Usnesení č. 91/2018

schvaluje

navržený program 34. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 92/2018

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 34. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 93/2018

ukládá předsedovi OV

ověřit možnosti dobudování infrastruktury v lokalitě „Valík“.

Usnesení č. 94/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví a odstraněných uschlých stromů v ulici Pod Valíkem.

Usnesení č. 95/2018

ukládá předsedovi OV

na SVS MP zaurgovat vyčištění příkopu a propustku v ulici K Černicím.

Usnesení č. 96/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit ještě další možnosti zajištění odpočívadla u cyklostezky směrem k Hradišti, která je Plzeňany velmi využívaná.

Usnesení č. 97/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit opravu vodorovného značení přechodu pro chodce v Dlážděné ulici.

Usnesení č. 98/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit, zda občany Radobyčic nově navrhovaný pozemek na umístění sběrného dvora v obci je v majetku města a technicky způsobilý pro umístění kontejnerů.

2019  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates