Zápis a Usnesení ze 35. jednání OV v Radobyčicích dne 28.3.2018

Zápis č. 35 z jednání Osadního výboru v Radobyčicích (OV) dne 28.3.2018
 

Předsedající: p. Jiří Weger

Zahájení: 17.30 hod

Ukončení: 19.05 hod 

Přítomní členové OV: pí Vlasta Dolejší, p. Jan Novák, p. Miroslav Pitule, Ing. Michal Plzák, pí Jitka Vaštová
 
Omluven: Ing. Petr Baloun - PN
 
Hosté:   

Mgr. David Procházka – místostarosta MO P3

pí Marie Rumlová – ODŽP ÚMO P3

občané Radobyčic – David Harvan, František Harvan, Nikola Žaludová, Jiří Basák (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Jaroslav Průcha
 
zástupci PČR a MP:   okrskový strážník p. Michal Matas
 

Místopředseda OV, p. Jiří Weger, konstatoval, že OV je usnášeníschopný.
 

1.  Zahájení – schválení programu
 
Jednání OV zahájil pan Jiří Weger. Přivítal přítomné členy OV, omluvil nepřítomnost Ing. Petra Balouna z důvodu jeho nemoci. Seznámil členy OV s návrhem změny programu.  Místopředseda OV navrhl z důvodu přítomnosti hostů předřadit bod aktuální problematiky jako bod 3 programu, oproti návrhu programu zaslaného členům OV e-mailem. Návrh programu jednání OV byl jednohlasně schválen ve znění:
 
1. Zahájení - schválení programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Aktuální problematika, různé

4. Plnění usnesení 

5. Usnesení a závěr

 
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 
Místopředseda OV navrhl zapisovatelkou dnešního jednání OV Radobyčice pí Vlastu  Dolejší, ověřovatelkou zápisu pí Jitku Vaštovou. 

Návrh byl jednohlasně přijat.
 

3. Aktuální problematika, různé 
 
Na jednání OV se dostavili výše jmenovaní občané Radobyčic. Pan Basák uvedl, že  důvodem jejich návštěvy jednání OV je nesouhlas s rozsahem rekonstrukce vozovky v Zářivé ulici. Dlažba má končit před schody do TJ Sokol Radobyčice. Občané žádají rekonstrukci vozovky do konce ulice. Pokud nedojde ke změně projektu, při dešti poteče voda i s nánosy z horní části ulice na nově položenou dlažbu. S ohledem na nákladnou rekonstrukci ulice je nutné situaci řešit a zabránit jejímu znehodnocení. Pan Harvan uvedl, že problém v ulici je i s projíždějícími vozidly občanů bydlících v nové zástavbě. Pan Basák upozornil na chybějící chodníky. Procházejícím dětem hrozí úrazy. Pan Průcha uvedl, že je nutné podat stížnost na formulaci projektu, který byl zadán špatně. Neřešil odvod vody. Projektant údajně projekt vypracoval bez znalosti místních poměrů. Nezohlednil přístup do TJ Sokol Radobyčice. Stížnost se má týkat i dozoru stavby. Je dle něho otázkou, kdo bude řešit odstranění následných škod a z jakých finančních prostředků. Místostarosta MO P3, Mgr. David Procházka, doporučil pozvat odpovědného pracovníka SVS MP na jednání OV a žádat od něho návrh na řešení problému. Jako provizorní řešení by bylo možné zpevnit zbývající část vozovky vyváženým recyklátem a odvodňovacím žlabem odvést dešťovou vodu a nánosy. Následně ve spolupráci se SVS MP vydiskutovat další řešení. Vedení MO P3 problém vnímá.  Navrhl, aby občané bydlící v dané lokalitě předložili návrhy na řešení. Návrhem se vedení MO bude zabývat a prosazovat vhodné řešení. Je jasné, že ne všichni občané budou se způsobem řešení souhlasit.   Na závěr bylo dohodnuto, že občané předají písemnou stížnost pí Dolejší, která zajistí její předání na SVS MP a kopii na ÚMO P3. Součástí stížnosti bude i návrh občanů na řešení problému.
 
Mgr. Procházka a pí Rumlová se vyjádřili ke stížnostem občanů na vykácení stromů v obci. Důvodem byla připravená rekonstrukce ulic. Bude rozšířen uliční prostor pro chodníky a sdružené stezky pro chodce a cyklisty. Součástí stavby jsou i stání na separovaný odpad. Rekonstrukce začne v červnu 2018, délka realizace stavby 14 měsíců. Ke kácení stromů muselo být využito období vegetačního klidu. Za každý pokácený strom je nařízena náhradní výsadba. Je pravdou, že na území města Plzně bylo v tomto období vykáceno množství dřevin, což vyvolalo negativní nálady občanů. ÚMO se o kácení dozvídá opožděně, rozhodnutí se vydává i tři roky před realizací kácení. Je nutné v budoucnu vyřešit zlepšení komunikace mezi organizacemi a MO P3. Ten by byl schopen před kácením stromů zajistit náhradní výsadbu na vhodných místech. To by mělo kladný vliv na reakce občanů.  Místostarosta navrhl členům OV, aby podali návrhy na vysázení zeleně na městských pozemcích na území Radobyčic. MO P3 má navýšeny finanční prostředky na výsadbu zeleně. Členové OV na příštím jednání OV předloží návrhy. 

Mgr. Procházka vznesl dotaz, zda má OV nějaké připomínky k seči či hrabání. Připomínky žádné nebyly.

Pí Jandíková, stálý host OV, vznesla z důvodu nepřítomnosti písemný dotaz, jak bude řešena v době rekonstrukce Dlážděné ulice objízdná trasa a komu dle dopravního značení bude vjezd povolen. Předseda OV prověří v jakém rozsahu a pro jaká vozidla je plánovaná objížďka.

Na základě žádosti INVEST PRODUKT s.r.o., o pojmenování ulic v nové obytné lokalitě Radobyčice - západ v Plzni, OV po projednání schvaluje tyto názvy ulic: U Křižovatky – žlutě označená komunikace, V Domkách – modře vyznačená komunikace, Řadová – červeně vyznačená komunikace, Tisová – zeleně vyznačená komunikace – nový návrh OV.

Návrh byl jednohlasně přijat.
 
Pí Dolejší uvedla, že na základě požadavku občanů jednala s p. Jiřím Novákem, který zajišťuje prodej v pojízdné prodejně Mirošovských uzenin v obci. Dle jeho vyjádření pravidelný úterní prodej v obci končí. Do obce bude zřejmě zajíždět nepravidelně. Přesné termíny zatím neví. Měl v úmyslu na hradbu na návsi vyvěšovat, kdy bude v obci přítomen. Bylo mu sděleno, že zájem občanů za těchto podmínek bude minimální. Současný stav občanům velmi vyhovoval, v obci žijí staří občané, kteří nemuseli dojíždět za nákupy do města. P. Novák přislíbil, že pí Dolejší telefonicky sdělí rozhodnutí, jak bude do obce zajíždět. Bude se snažit připravit dlouhodobější přehled prodejní doby. S ním budou občané seznámeni prostřednictvím vývěsní skříňky. 
 
Rekonstrukce Radobyčické návsi a ulice k Černicím (vedlejší ulice pod náspem hlavní silnice). Projekty rekonstrukce nejsou v současné době v zásobárně projektů SVS MP ani Odboru investic MMP. OV žádá o zařazení projektů jejich rekonstrukce do této zásobárny. Dále OV žádá o zpracování a projednání s OV a  občany studie „Rekonstrukce Radobyčická náves“.
 
Se stavebníkem bylo projednáno zajištění projetí a průchodu Sportovní ulice a dalších ulic, zahrnutých do rekonstrukcí, v souvislosti s konáním akce „Staročeské máje 2018“. Ten je připraven vyjít vstříc. Kontaktní osoba je pořádajícímu spolku Staročeská LiRa známa a bude ještě před konáním akce kontaktována k upřesnění údajů.
 

4. Plnění usnesení     

Usnesení č. 69/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na RMO P3 možnost instalace odpočívadla u cyklostezky vedoucí k Hradišti z finančních prostředků ÚMO P3. S ohledem na finanční náročnost instalace odpočívadla SVS MP ani ÚMO P3 nebude  požadavek realizován.

OV projedná další možnosti – viz usnesení 96/2017.
 
Usnesení č. 70/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje možnost osazení červených patníků k označení výjezdu vozidel od rodinných domů na Malé Homolce na hlavní silnici (viz mapka).

Dle sdělení SVS MP je komunikace Radobyčická cesta vedena jako místní komunikace a dle platných norem lze sloupky instalovat pouze na vyústění účelových komunikací. Na základě této skutečnosti nelze sloupky instalovat.

Úkol splněn.
 
Usnesení č. 72/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit udělování povolení vjezdu nákladních vozidel do obce ÚMO P3, počet vydaných povolení. Zjistit možnost objízdných tras pro vozidla vozící štěrk z lomu v Liticích. 

Dle sdělení ÚMO P3 udělují povolení pouze žadatelům, kteří mají v lokalitě cíl či stavební dílo. Značení vzniklo z důvodu zabránění vjezdu vozidel v souvislosti s výstavbou dálničního obchvatu. Vozidla navážející stavební materiál jezdila přes Radobyčice, tomu bylo nutné zabránit. S ukončením výstavby byla tato značka „zapomenuta“ a dle sdělení PČR po skončení rekonstrukce Dlážděné ulice by měla být odstraněna.

Úkol splněn.

Usnesení č. 85/2018

ukládá předsedovi OV

požádat SVS MP o zajištění sjízdnosti vozovky k rodinným domkům v lese v Podhájí.

Dle sdělení odpovědného technika SVS MP bude cesta „dosypána“ do konce května 2018. Zároveň byl OV upozorněn na poškozování vozovky probíhající výstavbou v dané lokalitě. Úpravu cesty, její uvedení do původního stavu, by měli zajistit příslušní stavebníci.   S ohledem na nulovou investiční přípravu a dlouhý časový horizont realizace v řádech let není možné v současné době určit možnost čerpání dotačních zdrojů.  OV bude sledovat splnění požadavku OV.

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 88/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví stromu u bývalé kapličky za mostem v Podhájí.

Dle místního šetření dendrologem a objednanou firmou nebyly shledány žádné potřebné ořezy větví. Došlo k nedorozumění, důvodem požadavku nebyl špatný stav stromů, ale přesah větví do stezky a komunikace. 

OV žádá o přehodnocení ořezů větví z tohoto důvodu. Úkol trvá.
 
Usnesení č. 89/2018

ukládá předsedovi OV

ověřit termín realizace výstavby cyklostezky do Hradiště.

Realizace stezky je plánována v letošním roce, výběr zhotovitele proběhl 27.3.2018 a stavební práce budou zahájeny na přelomu dubna a května. Předpokládaný termín  dokončení je 12 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. Projekt je k nahlédnutí na Odboru investic MMP.

Úkol splněn.
 
Usnesení č. 90/2018

ukládá předsedovi OV

projednat možnost účasti člena OV Radobyčice, nebo jím pověřeného občana, na kontrolním dnu výstavby kruhové křižovatky v obci.

Při projednávání požadavku došlo k nedorozumění. Jedná se o stavbu rekonstrukce OK   Dlážděné ulice včetně OK ulice k Doudlevcům.

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 93/2018

ukládá předsedovi OV

ověřit možnosti dobudování infrastruktury v lokalitě „Valík“. V současné době není žádný takový projekt v zásobníku projektů SVS MP ani Odboru investic MMP. 

OV na základě této skutečnosti žádá o zařazení projektu dobudování infrastruktury v lokalitě „Valík“ do projektů města Plzně. Zároveň žádá o zpracování studie možnosti realizace výše uvedeného.

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 94/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví a odstraněných uschlých stromů v ulici Pod Valíkem.
 
Uvedená lokalita není ve správě MO P3. Požadavek byl předán SVS MP. 

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 95/2018

ukládá předsedovi OV

na SVS MP zaurgovat vyčištění příkopu a propustku v ulici K Černicím. 

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 96/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit ještě další možnosti zajištění odpočívadla u cyklostezky směrem k Hradišti, která je Plzeňany velmi využívaná.

OV žádá ÚMO P3, místo instalace odpočívadla dle původního návrhu, instalaci alespoň dvou méně finančně náročných laviček na definovaném místě. Předseda OV změnu požadavku OV projedná na ÚMO P3.

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 97/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit opravu vodorovného značení přechodu pro chodce v Dlážděné ulici.

Dne 19.3.2018 byl požadavek předán SVS MP. S ohledem na probíhající stavební práce v této lokalitě bude termín realizace zřejmě posunut na pozdější dobu.

Úkol trvá. 
 
Usnesení č. 98/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit, zda občany Radobyčic nově navrhovaný pozemek na umístění sběrného dvora v obci je v majetku města a technicky způsobilý pro umístění kontejnerů.

Možnost umístění sběrného dvora na navržený pozemek  prověřil předseda OV. S ohledem na nepřítomnost na jednání OV, z důvodu nemoci, obdrželi výsledek šetření členové OV emailem. Výstavba sběrného dvora na tomto pozemku není možná.

V této souvislosti byla vyhodnocena i docházková vzdálenost z nejvzdálenějších míst v obci. Při současném sběrném místě v Podhájí jsou maximální docházkové vzdálenosti vyvážené.

 
Naplňování přijatých usnesení vzali přítomní členové OV na vědomí bez připomínek.      

 

5. Usnesení a závěr

 

Hlasování o návrhu usnesení: pro: 6                                                proti: 0                                                    zdržel se: 0
 
Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.
 
Příští jednání OV Radobyčice se koná dne 25.4.2018 od 17.30 hodin.
 
Místopředseda OV: p. Jiří Weger
 
Zapsala: Vlasta Dolejší                             Ověřovatelka zápisu: pí Jitka Vaštová
 

 

 

 

 

Usnesení z 35. jednání OV Radobyčice dne 28.3.2018                                    

 

Usnesení č. 99/2018

schvaluje  

navržený program 35. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 100/2018

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 35. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou  ověřovatelkou zápisu. 
 
Usnesení č. 101/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit účast pracovníka SVS MP odpovědného za probíhající rekonstrukci Zářivé ulice na jednání OV dne 25.4.2018.
 
Usnesení č. 102/2018

ukládá

pí Dolejší zajistit předání stížnosti občanů na probíhající rekonstrukci Zářivé ulice na SVS MP a ÚMO P3.
 
Usnesení č. 103/2018

ukládá

členům OV na jednání OV dne 25.4.2018 předložit návrhy na výsadbu zeleně v obci na pozemcích v majetku města. 
 
Usnesení č. 104/2018

ukládá

předsedovi OV prověřit v jakém rozsahu a pro jaká vozidla je plánována objížďka při rekonstrukci Dlážděné ulice.
 
Usnesení č. 105/2018

schvaluje

pojmenování ulic v nové obytné zóně Radobyčice – západ v Plzni:

U Křižovatky – na předložené mapě žlutě označená komunikace,

V Domkách – na předložené mapě modře označená komunikace,

Řadová – na předložené mapě červeně označená komunikace,

Tisová – na předložené mapě zeleně označená komunikace.
 
Usnesení č. 106/2018

ukládá pí Dolejší

po obdržení informace od prodejce pojízdné prodejny Mirošovských uzenin v obci informovat občany prostřednictvím vývěsní skříňky o nové prodejní době. 

Usnesení č. 107/2018

ukládá předsedovi OV

projednat zpracování a projednání projektu „Rekonstrukce Radobyčická náves“ s OV a občany, zařazení této rekonstrukce i rekonstrukce ulice K Černicím do zásobárny projektů SVS MP nebo Odboru investic MMP. 
 
Usnesení č. 108/2018

OV žádá

o zařazení projektu dobudování infrastruktury v lokalitě Valík do projektů města Plzně. Zároveň žádá o zpracování studie možnosti realizace.
 
Usnesení č. 109/2018

ukládá předsedovi OV

zabezpečit předložení  projektové dokumentace rekonstrukce ulice K Doudlevcům (včetně výstavby OK - konkrétně objektu SO801 – Vegetační úprava) i Dlážděné ulice OV. Projednat i vypracování studie komplexní úpravy veřejného prostoru Dlážděné ulice.  

Usnesení č. 110/2018

OV žádá

zachovat omezení vjezdu nákladních vozidel nad 7,5 tuny i po dokončení rekonstrukce Dlážděné ulice. Zajištění instalace tohoto omezujícího dopravního značení.  

Usnesení č. 111/2018

OV bere na vědomí

informaci o zajištění průchodnosti ulic v rekonstrukci v souvislosti s konáním Staročeských májů Radobyčice 2018.
 
 

2019  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates