Zápis a Usnesení ze 36. jednání OV v Radobyčicích dne 25.4.2018

Zápis č. 36 z jednání Osadního výboru v Radobyčicích (OV) dne 25.4.2018
 

Předsedající: Ing. Baloun

Zahájení: 17.30 hod

Ukončení: 19.15 hod 
 

Přítomní členové OV:

pí Vlasta Dolejší, p. Jan Novák, Ing. Michal Plzák, pí Jitka Vaštová
 
Omluven: p. Miroslav Pitule, p. Jiří Weger
 
Hosté:   

pí Daniela Langová

pí Markéta Jandíková

občané Radobyčic –  Jiří Basák (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Jaroslav Průcha
 
zástupci PČR a MP:   okrskový strážník p. Michal Matas
 

Předseda OV konstatoval, že OV je usnášeníschopný.
 

1.  Zahájení – schválení programu
 
Jednání OV zahájil předseda OV Ing. Baloun. Přivítal přítomné členy OV, seznámil je s návrhem změny programu.  Předseda OV navrhl z důvodu přítomnosti hostů předřadit bod aktuální problematiky jako bod 3 programu, oproti návrhu programu zaslaného členům OV emailem.

Návrh programu jednání OV byl jednohlasně schválen ve znění:
 
1. Zahájení - schválení programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Aktuální problematika, různé

4. Plnění usnesení 

5. Usnesení a závěr
 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 
Místopředseda OV navrhl zapisovatelkou dnešního jednání OV Radobyčice pí Jitku Vaštovou, ověřovatelem zápisu p. Jana Nováka.

Návrh byl jednohlasně přijat.


3. Aktuální problematika, různé 
 
Na jednání OV se dostavili občané Radobyčic pan Basák a pan Průcha s dotazem na nové informace ohledně podané stížnosti na rekonstrukci Zářivé ulice viz usnesení č.102/2018, kterou předala p. Dolejší na sekretariát místostarosty MO P3 a ředitelství SVSMP. Dle písemného sdělení příslušného pracovníka SVS MP, který se nemohl zúčastnit jednání OV z časových důvodů, stav jižní části Zářivé vnímají, nicméně nápravu je možné zjednat pouze odpovídajícími stavebními úpravami. Předpokládané zásahy do území jsou takového charakteru, že je není možné realizovat v současné etapě stavby. Vyžádají si totiž zpracovaní samostatné projektové dokumentace a vydání minimálně územního souhlasu.
 
Pokud se časově podaří toto zajistit a vybrat zhotovitele, bylo by možné tuto část komunikace realizovat v další etapě stavby v návaznosti na jižní část Sportovní ulice. Z požadavků občanů je možné v současné době akceptovat pouze zpevnění komunikace ke schodišti do areálu TJ Sokol Radobyčice. Bude se jednat o provizorní napojení na stávající stav, realizované formou živičného recyklátu a provedené vícepráce bude možné začlenit do aktuální etapy stavby. Dále bylo poukázáno, že minimálně v době zpracovávání projektové dokumentace pro stávající etapu stavby nebyly v dané části komunikace vyřešeny všechny přípojky inženýrských sítí. Předseda OV dále poznamenal, že stávající stavba má za úkol řešení obnovy původních povrchů komunikací po výstavbě vodovodu a kanalizace. Jižní část Zářivé ulice byla i před realizací stavby vodovodu a kanalizace ve stavu polní cesty, a proto nebyla do této etapy zařazena, protože se v podstatě jedná o výstavbu nové komunikace. Přítomní občané nadále žádají účast zástupce SVS MP na příštím jednání OV. Na petici zatím neproběhla žádná reakce. 
 
4. Plnění usnesení     

 

Usnesení č. 69/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na RMO P3 možnost instalace odpočívadla u cyklostezky vedoucí k Hradišti z finančních prostředků ÚMO P3. S ohledem na finanční náročnost instalace odpočívadla SVS MP ani ÚMO P3 nebude požadavek realizován. OV projedná další možnosti – viz usnesení 96/2017.

Úkol splněn.


Usnesení č. 85/2018

ukládá předsedovi OV

požádat SVS MP o zajištění sjízdnosti vozovky k rodinným domkům v lese v Podhájí. Dle sdělení odpovědného technika SVS MP bude cesta „dosypána“ do konce května 2018. Zároveň byl OV upozorněn na poškozování vozovky probíhající výstavbou v dané lokalitě. Úpravu cesty, její uvedení do původního stavu, by měli zajistit příslušní stavebníci.   S ohledem na nulovou investiční přípravu a dlouhý časový horizont realizace v řádech let není možné v současné době určit možnost čerpání dotačních zdrojů.  OV bude sledovat splnění požadavku OV.

Úkol trvá.

 

Usnesení č. 88/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví stromu u bývalé kapličky za mostem v Podhájí. Dle místního šetření dendrologem a objednanou firmou nebyly shledány žádné potřebné ořezy větví. Došlo k nedorozumění, důvodem požadavku nebyl špatný stav stromů, ale přesah větví do stezky a komunikace. Schůzka na místě proběhne dle zdravotního stavu a časových možností předsedy OV.

Úkol trvá.


Usnesení č. 90/2018

ukládá předsedovi OV

projednat možnost účasti člena OV Radobyčice, nebo jím pověřeného občana, na kontrolním dnu výstavby kruhové křižovatky v obci. V současné době není znám zhotovitel stavby. Jakmile bude znám, bude mu ze strany MO P3 požadavek OV předán.

Úkol trvá.


Usnesení č. 93/2018

ukládá předsedovi OV

ověřit možnosti dobudování infrastruktury v lokalitě „Valík“. V současné době není žádný takový projekt v zásobníku projektů SVS MP ani Odboru investic MMP.  OV na základě této skutečnosti žádá o zařazení projektu dobudování infrastruktury v lokalitě „Valík“ do projektů města Plzně. Zároveň žádá o zpracování studie možnosti realizace výše uvedeného. Projektovou činnost může zahájit  na pokyn náměstka primátora MP Mgr. Šindeláře - Odbor investic magistrátu města Plzně nebo na pokyn náměstka primátora MP Ing. Náhlíka - Správa veřejného statku města Plzně. Požadavek bude projednán předsedou OV na nejbližším možném jednání RMO P3, kterého se bude účastnit.    

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 94/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví a odstraněných uschlých stromů v ulici Pod Valíkem. Uvedená lokalita není ve správě MO P3. Požadavek byl předán SVS MP. 

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 95/2018

ukládá předsedovi OV

na SVS MP zaurgovat vyčištění příkopu a propustku v ulici K Černicím. 

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 96/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit ještě další možnosti zajištění odpočívadla u cyklostezky směrem k Hradišti, která je Plzeňany velmi využívaná. OV žádá ÚMO P3, místo instalace odpočívadla dle původního návrhu, instalaci alespoň dvou méně finančně náročných laviček na definovaném místě. Předseda OV změnu požadavku OV projedná na ÚMO P3. Požadavek byl zaslán na SVSmP, neboť se nejedná o lokalitu ve správě MO Plzeň 3. 

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 97/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit opravu vodorovného značení přechodu pro chodce v Dlážděné ulici. Dne 19. 3. 2018 byl požadavek předán SVS MP. S ohledem na probíhající stavební práce v této lokalitě bude termín realizace zřejmě posunut na pozdější dobu.

Úkol splněn.
 
Usnesení č. 98/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit, zda občany Radobyčic nově navrhovaný pozemek na umístění sběrného dvora v obci je v majetku města a technicky způsobilý pro umístění kontejnerů.    

Úkol splněn. 

Usnesení č. 101/2018    

ukládá předsedovi OV

zajistit účast pracovníka SVS MP odpovědného za probíhající rekonstrukci Zářivé ulice na jednání OV dne 25. 4. 2018.

Odpovědný pracovník SVS MP se z jednání OV omluvil. (viz. bod 3.)

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 102/2018    

ukládá pí Dolejší

zajistit předání stížnosti občanů na probíhající rekonstrukci Zářivé ulice na SVS MP a ÚMO  P3. P. Dolejší předala stížnost na sekretariát místostarosty MO P3 a ředitelství SVSMP. (viz. bod 3.)    

Úkol splněn. 
 
Usnesení č. 103/2018    

ukládá členům OV

na jednání OV dne 25. 4. 2018 předložit návrhy na výsadbu zeleně v obci na pozemcích v majetku města. Členové a předseda OV se shodli, že po rekonstrukci Dlážděné ulice bude třeba provést nový projekt obnovy a úpravy zeleně v celé její rekonstruované délce a přilehlých zelených pásech (pomník padlých, Sad dětí…) viz. Usnesení č. 109/2018.  

Úkol splněn.
 
Usnesení č. 104/2018    

ukládá předsedovi OV

prověřit v jakém rozsahu a pro jaká vozidla je plánována objížďka při rekonstrukci Dlážděné ulice. V současné době MO Plzeň 3 není znám stavebník. Po jeho zveřejnění bude prověřená objízdná trasa stavby a připomínkována tak, aby nebyl veškerý provoz z Dlážděné ul. veden ul. Vilová. Stanovení objízdné trasy stanoví Policie ČR. OV žádá o sdělení objízdných tras, jakmile budou známy.

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 105/2018    

doporučuje

pojmenování ulic v nové obytné zóně Radobyčice – západ v Plzni:    

U Křižovatky – na předložené mapě žlutě označená komunikace,    

V Domkách – na předložené mapě modře označená komunikace,    

Řadová – na předložené mapě červeně označená komunikace,    

Tisová – na předložené mapě zeleně označená komunikace.

Úkol splněn.

 

Usnesení č. 106/2018    

ukládá pí Dolejší

po obdržení informace od prodejce pojízdné prodejny Mirošovských uzenin v obci informovat občany prostřednictvím vývěsní skříňky o nové prodejní době.  Prodejce ukončil tuto část svého podnikání a nebude již tedy provozovat rozvoz potravin. Informace vyvěšena ve vývěsní skříňce. 

Úkol splněn.
 
Usnesení č. 107/2018    

ukládá předsedovi OV

projednat zpracování a projednání projektu „Rekonstrukce Radobyčická náves“ s OV a občany, zařazení této rekonstrukce i rekonstrukce ulice K Černicím do zásobárny projektů SVS MP nebo Odboru investic MMP. 
Projektovou činnost může zahájit  na pokyn náměstka primátora MP Mgr. Šindeláře - Odbor investic magistrátu města Plzně nebo  na pokyn náměstka primátora MP Ing. Náhlíka - Správa veřejného statku města Plzně.

Požadavek bude projednán předsedou OV na nejbližším možném jednání RMO P3, kterého se bude účastnit.

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 108/2018    

OV žádá

o zařazení projektu dobudování infrastruktury v lokalitě Valík do projektů města Plzně. Zároveň žádá o zpracování studie možnosti realizace. Projektovou činnost může zahájit  na pokyn náměstka primátora MP Mgr. Šindeláře  - Odbor investic magistrátu města Plzně nebo  na pokyn náměstka primátora MP Ing. Náhlíka - Správa veřejného statku města Plzně Požadavek bude projednán předsedou OV na nejbližším možném jednání RMO P3, kterého se bude účastnit.

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 109/2018    

ukládá předsedovi OV

zabezpečit předložení projektové dokumentace rekonstrukce ulice K Doudlevcům (včetně výstavby OK - konkrétně objektu SO801 – Vegetační úprava) i Dlážděné ulice OV. 

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 110/2018    

OV žádá

zachovat omezení vjezdu nákladních vozidel nad 7,5 tuny i po dokončení rekonstrukce Dlážděné ulice. Zajištění instalace tohoto omezujícího dopravního značení. Pro zachování dopravního značení je rozhodující stanovisko Policie ČR, které byl požadavek předán. OV žádá o informování o výsledku jednání. Úkol trvá.      

Usnesení č. 111/2018    

OV bere na vědomí

informaci o zajištění průchodnosti ulic v rekonstrukci v souvislosti s konáním Staročeských májů Radobyčice 2018.

Úkol splněn.
 
Naplňování přijatých usnesení vzali přítomní členové OV na vědomí bez připomínek.      

 

5. Usnesení a závěr


 
Hlasování o návrhu usnesení: pro: 4                                                proti: 0                                                    zdržel se: 0
 
Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.
 
Příští jednání OV Radobyčice se koná dne 30.5.2018 od 17.30 hodin.

Předseda OV: Ing. Baloun

Zapsala: Jitka Vaštová                             Ověřovatel zápisu: p. Jan Novák

 

 

 
Usnesení z 36. jednání OV Radobyčice dne 25.4.2018                                    

Usnesení č. 112/2018

schvaluje  

navržený program 36. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 113/2018

schvaluje  

pí Jitku Vaštovou zapisovatelkou 36. jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu. 
 
Usnesení č. 114/2018

ukládá předsedovi OV 

dle nových poznatků předložených paní Langovou na jednání OV, prověřit skutečné zatřídění komunikace Radobyčická cesta. V případě, že by se opravdu jednalo o místní komunikaci, pak platí na značením neupravených křižovatkách přednost zprava, tj. při výjezdu na komunikaci K Doudlevcům by vozidla přijíždějící od Radobyčic dávala přednost vozidlům vyjíždějícím z Radobyčické cesty (viz. přiložené foto), což by zcela jistě vedlo k řadě kolizních situací.

 
Usnesení č. 115/2018

ukládá předsedovi OV 

Z důvodu umísťování předškolních dětí z Radobyčic do vzdálených mateřských škol v Plzni, prověřit možnosti zřízení mateřské školy na pozemku p. č. 181 v k. ú. Radobyčice. Jedná se zejména o prověření z hlediska dispozice a splnění předepsaných stavebně technických parametrů a zákonných požadavků. 
 
Usnesení č. 116/2018

ukládá předsedovi OV 

V souvislosti s podpovrchovým uložením rozvodů el. energie byly demontovány komponenty starého veřejného rozhlasu. Bohužel dle zjištění nové zařízení zcela nepokrývá území obce, zejména v části Dlážděné ulice. OV žádá o revizi umístění reproduktorů veřejného rozhlasu a doplnění v částech, které nejsou po demontování starých reproduktorů dostatečně prokryty.
 
Informace pro občany:

TJ Sokol Radobyčice zve na Čarodějnickou májku, která se koná 30. 4. 2018 v areálu TJ Sokol Radobyčice.
 
Spolek Staročeská LiRa zve na Staročeské máje, které se v obci konají 26. 5. 2018. V 7:00 sraz účastníků na zvaní v obci na mostě přes Úhlavu, 15:00 vychází z Podhájí krojovaný průvod obcí, v areálu TJ Sokol Radobyčice 16:00 divadelní představení a tanec Česká Beseda, 19:30 večerní zábava.

2019  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates