Zápis a Usnesení ze 37. jednání OV v Radobyčicích dne 30.5.2018

Zápis č. 37 z jednání Osadního výboru v Radobyčicích (OV) dne 30.5.2018

Předsedající: Ing. Baloun

Zahájení: 17.30 hod

Ukončení: 18.15 hod

Přítomní členové OV:

pí Vlasta Dolejší, p. Jan Novák, p. Miroslav Pitule, Ing. Michal Plzák, pí Jitka Vaštová, p. Jiří Weger

Hosté:

pí Daniela Langová

pí Markéta Jandíková

zástupci PČR a MP:

okrskový strážník p. Michal Matas

Předseda OV konstatoval, že OV je usnášeníschopný.

1. Zahájení – schválení programu

Jednání OV zahájil předseda OV Ing. Baloun. Přivítal přítomné členy OV, seznámil je s návrhem programu.

Návrh byl jednohlasně schválen.

Program:

1. Zahájení - schválení programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Plnění usnesení

4. Aktuální problematika, různé

5. Usnesení a závěr

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Místopředseda OV navrhl zapisovatelkou dnešního jednání OV Radobyčice pí Vlastu Dolejší, ověřovatelem zápisu pí Jitku Vaštovou.

Návrh byl jednohlasně přijat.

3. Plnění usnesení

Usnesení č. 85/2018

ukládá předsedovi OV

požádat SVS MP o zajištění sjízdnosti vozovky k rodinným domkům v lese v Podhájí.

Vozovka byla dosypána.

Úkol splněn.

Usnesení č. 88/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví stromu u bývalé kapličky za mostem v Podhájí.

Požadavek OV byl na odstranění přesahu větví do stezky a komunikace, ne o posudek dendrologa na stav stromů a jejich ořezy, jak bylo odpovědnou organizací pochopeno.

Úkol trvá.

Usnesení č. 90/2018

ukládá předsedovi OV

projednat možnost účasti člena OV Radobyčice, nebo jím pověřeného občana, na kontrolním dnu výstavby kruhové křižovatky v obci.

Stále není znám zhotovitel stavby. Jakmile bude znám, bude mu ze strany MO P3 požadavek OV předán.

Úkol trvá.

Usnesení č. 93/2018

ukládá předsedovi OV

ověřit možnosti dobudování infrastruktury v lokalitě „Valík“.

V současné době není žádný takový projekt v zásobníku projektů SVS MP ani Odboru investic MMP.

OV na základě této skutečnosti žádá o zařazení projektu dobudování infrastruktury v lokalitě „Valík“ do projektů města Plzně. Zároveň žádá o zpracování studie možnosti realizace výše uvedeného.

Požadavek bude projednán předsedou OV na jednání RMO P3.

Úkol trvá.

Usnesení č. 94/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví a odstraněných uschlých stromů v ulici Pod Valíkem.

SVS MP dle příslibu v nejbližší době prořezání větví a odstranění uschlých stromů zajistí. OV bude splnění požadavku sledovat.

Úkol trvá.

Usnesení č. 95/2018

ukládá předsedovi OV

na SVS MP zaurgovat vyčištění příkopu a propustku v ulici K Černicím.

V souvislosti s požadavkem OV bude řešeno odvodnění dané lokality.

Úkol trvá.

Usnesení č. 96/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit ještě další možnosti zajištění odpočívadla u cyklostezky směrem k Hradišti, která je Plzeňany velmi využívaná.

Předseda OV projedná možnost podání žádosti o dotaci spolkem Staročeská LiRa. Pro instalaci bude nutný souhlas SVS MP.

Úkol trvá

Usnesení č. 101/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit účast pracovníka SVS MP odpovědného za probíhající rekonstrukci Zářivé ulice na jednání OV.

Odpovědný pracovník SVS MP se z jednání OV omluvil.

Dle písemného vyjádření Ing. Milana Hausdorfa ze SVS MP je v tuto chvíli možné zajistit pouze zpevnění komunikace ke schodišti do Sokolovny. Bude to provizorní napojení na stávající stav, provedené v živičném recyklátu. Realizováno bude ve stávajícím profilu cesty. Do budoucna lze uvažovat o zpracování projektové dokumentace a provedení

rekonstrukce zbylé části Zářivé ulice. V současné etapě stavby však nelze tyto úpravy realizovat, bylo by to v rozporu s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením.

Úkol splněn.

Usnesení č. 104/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit v jakém rozsahu a pro jaká vozidla je plánována objížďka při rekonstrukci Dlážděné ulice.

Informaci obdrželi členové OV e-mailem.

OV žádá, aby v rámci etapy č. 7 nebyla objízdná trasa pro veškerou dopravu, tj. i individuální, vedena po místních komunikacích v Radobyčicích. Předseda OV požadavek projedná s pověřeným vedoucím oddělení dopravy ÚMO P3 p. Jaroslavem Větrovcem.

Úkol trvá.

Usnesení č. 107/2018

ukládá předsedovi OV

projednat zpracování a projednání projektu „Rekonstrukce Radobyčická náves“ s OV a občany, zařazení této rekonstrukce i rekonstrukce ulice K Černicím do zásobárny projektů SVS MP nebo Odboru investic MMP.

Požadavek bude projednán předsedou OV na jednání RMO P3.

Úkol trvá.

Usnesení č. 108/2018

OV žádá

o zařazení projektu dobudování infrastruktury v lokalitě Valík do projektů města Plzně. Zároveň žádá o zpracování studie možnosti realizace.

Požadavek bude projednán předsedou OV na jednání RMO P3.

Úkol trvá.

Usnesení č. 109/2018

ukládá předsedovi OV

zabezpečit předložení projektové dokumentace rekonstrukce ulice K Doudlevcům (včetně výstavby OK - konkrétně objektu SO801 – Vegetační úprava) i Dlážděné ulice OV.

Projektová dokumentace je k nahlédnutí na Odboru investic MMP.

Úkol splněn.

Usnesení č. 110/2018

OV žádá

zachovat omezení vjezdu nákladních vozidel nad 7,5 tuny i po dokončení rekonstrukce Dlážděné ulice. Zajištění instalace tohoto omezujícího dopravního značení.

OV se bude snažit změnit negativní stanovisko Policie ČR, které byl požadavek předán. Předseda OV bude jednat o řešení problematiky i se starostou MO Plzeň Černice.

Úkol trvá.

Usnesení č. 114/2018

ukládá předsedovi OV

dle nových poznatků předložených paní Langovou na jednání OV, prověřit skutečné zatřídění komunikace Radobyčická cesta.

Po prověření situace OV žádá o osazení dopravního značení upravujícím přednost v jízdě na křížení silnice 18032 s místními komunikacemi v lokalitě Malá Homolka.

Úkol trvá.

Usnesení č. 115/2018

ukládá předsedovi OV

Z důvodu umísťování předškolních dětí z Radobyčic do vzdálených mateřských škol v Plzni, prověřit možnosti zřízení mateřské školy na pozemku p. č. 181 v k. ú. Radobyčice. Jedná se zejména o prověření z hlediska dispozice a splnění předepsaných stavebně technických parametrů a zákonných požadavků.

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že zahrada v areálu Domova sv. Zdislavy v Radobyčicích by z hlediska velikosti i hygienických parametrů umožňovala výstavbu MŠ. Předseda OV možnost její výstavby znovu projedná na RMO P3.

Úkol trvá.

Usnesení č. 116/2018

ukládá předsedovi OV

V souvislosti s podpovrchovým uložením rozvodů el. energie byly demontovány komponenty starého veřejného rozhlasu. Bohužel dle zjištění nové zařízení zcela nepokrývá území obce, zejména v části Dlážděné ulice. OV žádá o revizi umístění reproduktorů veřejného rozhlasu a doplnění v částech, které nejsou po demontování starých reproduktorů dostatečně pokryty.

Odbor SVV zajistí revizi systému a v případě nutnosti doplní hlásiče. Termíny budou upřesněny dle časových možností dodavatele systému Varis 4.

Úkol trvá.

Naplňování přijatých usnesení vzali přítomní členové OV na vědomí bez připomínek.

4. Aktuální problematika, různé

OV byla předložena prostřednictvím ÚMO P3, odboru správním a vnitřních věcí, k vyjádření žádost občanů bydlících v nepojmenované ulici v Podhájí o její pojmenování. K žádosti byla přiložena mapka. Občané navrhují název ulice „Mezi Duby“, popř. „Pod Borovicemi“. Archivem města Plzně a Odborem správních činností Úřadu správních agend MMP nebyly vzneseny žádné zásadní námitky proti pojmenování této nově vznikající ulice.

OV navrhuje vyhovět žádosti obyvatel a souhlasí s názvem nově vznikající ulice Mezi Duby.

Pí Dolejší informovala přítomné o telefonickém kontaktování p. Nováka, prodavače pojízdné prodejny, s dotazem, zda obnoví prodej v Radobyčicích. Dle jeho vyjádření předpokládá, že od října bude do obce zajíždět každý čtvrtek se stejným sortimentem zboží jako v minulosti. Hodinu příjezdu ještě upřesní.

Pí Jandíková informovala přítomné členy OV o akci TJ Sokol Radobyčice, Spolku Staročeská LiRa a SDH Plzeň – Radobyčice „Putování za pohádkou 2018“, která se uskuteční dne 16.6. 2018. Občané o akci budou informováni prostřednictvím vývěsních skříněk a veřejného rozhlasu.

5. Usnesení a závěr

Hlasování o návrhu usnesení:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

Příští jednání OV Radobyčice se koná dne 27.6.2018 od 17.30 hodin.

 

Předseda OV: Ing. Baloun

Zapsala: pí Vlasta Dolejší Ověřovatel zápisu: pí Jitka Vaštová

 

 

Usnesení z 37. jednání OV Radobyčice dne 30.5.2018

Usnesení č. 117/2018

schvaluje

navržený program 37. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 118/2018

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 37. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 119/2018

OV souhlasí

s pojmenováním ulice v Radobyčicích – Podhájí dle mapového podkladu „Mezi Duby“.

Usnesení č. 120/2018

bere na vědomí

informaci o předpokládaném opětném zajíždění pojízdné prodejny do Radobyčic od měsíce října se stejným sortimentem jako v minulosti.

Usnesení č. 121/2018

bere na vědomí

informaci o konání akce „Putování za pohádkou 2018“ dne 16.6.2018.

2020  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates