Zápis a Usnesení ze 38. jednání OV v Radobyčicích dne 27.6.2018

Zápis č. 38 z jednání Osadního výboru v Radobyčicích (OV) dne 27.6.2018
 
Předsedající: Ing. Baloun

Zahájení: 17.30 hod

Ukončení: 18.10 hod 
 
Přítomní členové OV:

pí Vlasta Dolejší, p. Jan Novák, p. Miroslav Pitule, Ing. Michal Plzák, pí Jitka Vaštová 

Omluven: p. Jiří Weger
 
Hosté:   

pí Daniela Langová

p. Jaroslav Průcha

pí Jana Kroftová
 
zástupci PČR a MP:  

okrskový strážník p. Michal Matas
 
Předseda OV konstatoval, že OV je usnášeníschopný.
 
1.  Zahájení – schválení programu
 

Jednání OV zahájil předseda OV Ing. Baloun. Přivítal přítomné členy OV, seznámil je s návrhem programu, který členové OV obdrželi e-mailem. S ohledem na přítomnost hostů navrhl předřazení bodu aktuální problematika - jako bod 3.

Návrh byl jednohlasně schválen v tomto znění:
 
Program:

1. Zahájení - schválení programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Aktuální problematika, různé

4. Plnění usnesení

5. Usnesení a závěr
 
 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 
Předseda OV navrhl zapisovatelkou dnešního jednání OV Radobyčice pí Vlastu Dolejší, ověřovatelem zápisu p. Jana Nováka.

Návrh byl jednohlasně přijat.
 
3. Aktuální problematika, různé
 
Pan Jaroslav Průcha, bytem Plzeň, Vilová 186, požádal OV o pomoc při řešení špatného sklonu nové vozovky ve Vilové ulici v okolí jeho nemovitosti. Při větším dešti hrozí, že  voda mu bude zatékat před vchod. Snažil se se stavitelem domluvit na úpravě, k nápravě nedošlo. Předsedovi OV předložil nákres situace.

Předseda OV možnost nápravy projedná s hlavním stavbyvedoucím a stavebním dozorem.
 
Pí Jana Kroftová, bytem Plzeň, Chatová 28, informovala OV o podnětech a stížnostech občanů bydlících v části obce Podhájí:
 
Vznesla dotaz na termín plánované opravy ulice Chatová. Předseda OV ji informoval, že dne 9.8.2018 bude zhotovitel stavby vybrán.  

Upozornila na špatný stav a nutnost opravy ulice K Černicím a Do Luk. Dle předsedy OV oprava těchto ulic není v plánu investic na nejbližší období. V plánu je oprava ulice Nad Úhlavou. OV požádá prostřednictvím Ing. Balouna o zařazení těchto ulic do plánu investic. Požádá též o jejich opravu dosypáním.
 
V prostoru umístění kontejnerů na tříděný odpad v ulici Nad Úhlavou se tvoří v případě deště kaluže. Přemístění kontejnerů je za dané situace problematické, nicméně tato možnost bude prověřena. Situace bude vyřešena po úpravě celého prostranství, která může proběhnout bohužel až po změně územního plánu. Problematiku již osadní výbor projednával a žádost o změnu územního plánu podá ÚMO Plzeň 3.
 
Občané si stěžují na chování majitelů psů, kteří neuklízí na louce jejich exkrementy. Dle předsedy OV se jedná o soukromý pozemek. Instalace sáčků a odpadkových košů v Radobyčicích byla již v minulosti zamítnuta.
 
Upozornila na problémy s parkováním automobilů u kontejnerů na biologický a   velkokapacitní odpad. Dle předsedy OV se jedná o provizorní řešení prostoru. Po získání potřebných povolení bude prostor oplocen a povrch zpevněn. Viz výše.
 
Obyvatelé žádají o prořezání náletů v prostoru křižovatky u mostu z důvodu špatného výhledu při vyjíždění z části obce Podhájí. Navrhují zvážení instalace zrcadla. Dle předsedy OV křižovatka splňuje výhledové parametry. Je nutné dbát na dodržování  nejvyšší povolené rychlosti  a proto je i schválení instalace zrcadla spíše nepravděpodobné. Je nutné dbát na dodržování povolené rychlosti 50 km/hod v obci. OV požádá o častější dohled MP. 
 
Navrhla zvážení bezpečnostního opatření ochrany chodců (například instalace zábradlí, rozšíření chodníku) dle přiloženého mapového podkladu. Jedná se úsek chodníku Radobyčice – Černice, který vede v těsné blízkosti komunikace a při míjení dvou vozidel dochází ke vjezdu až k úplnému kraji vozovky a ohrožení chodců. 
 
Vznesla dotaz v jaké fázi je řešení přecházení chodců mezi zastávkami Rozcestí Podhájí. V 2019 by měla proběhnout úprava komunikace a zřízení přechodu s dělícím ostrůvkem pro chodce mezi zastávkami.
 
Předseda OV upozornil na nutnost odstranění stromu v ulici K Černicím, který je podemletý s obnaženými kořeny a hrozí jeho pád. Projedná jeho odstranění.
 
4. Plnění usnesení 
 
Usnesení č. 88/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví stromu u bývalé kapličky za mostem v Podhájí. Stav dřevin byl posouzen dendrologem a stromy budou prořezány.    

Úkol trvá. OV bude splnění požadavku sledovat.
 
Usnesení č. 90/2018

ukládá předsedovi OV

projednat možnost účasti člena OV Radobyčice, nebo jím pověřeného občana, na kontrolním dnu výstavby kruhové křižovatky v obci. S ohledem na skutečnost, že stále není znám zhotovitel stavby, nemohl být požadavek OV MO P3  předán. 

Úkol trvá. OV bude předání požadavku MO P3 sledovat.
 
Usnesení č. 93/2018

ukládá předsedovi OV

ověřit možnosti dobudování infrastruktury v lokalitě „Valík“.    

Úkol splněn - viz usn. č. 108/2018.
 
Usnesení č. 94/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví a odstranění uschlých stromů v ulici Pod Valíkem. SVS MP dle příslibu prořezání větví a odstranění uschlých stromů nezajistila. Splnění požadavku bylo urgováno dopisem dne 18. 6. 2018.

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 95/2018

ukládá předsedovi OV

na SVS MP zaurgovat vyčištění příkopu a propustku v ulici K Černicím. Předseda OV neobdržel žádné nové informace o odstranění problému s vodou v této oblasti. 

Úkol trvá. Bude provedena další urgence.
 
Usnesení č. 96/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit ještě další možnosti zajištění odpočívadla u cyklostezky směrem k Hradišti, která je Plzeňany velmi využívaná. Pokračuje se v prověřování všech možností, včetně technických, jak požadavek občanů na instalaci odpočívadla zabezpečit.

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 104/2018    

ukládá předsedovi OV

prověřit v jakém rozsahu a pro jaká vozidla je plánována objížďka při rekonstrukci Dlážděné ulice. Informaci obdrželi členové OV e-mailem.

OV žádá, aby v rámci etapy č. 7 nebyla objízdná trasa pro veškerou dopravu, tj. i individuální, vedena po místních komunikacích v Radobyčicích.  V současné době ještě není znám zhotovitel stavby. Zásadní bude stanovisko PČR. 

Úkol trvá. 
 
Usnesení č. 107/2018    

ukládá předsedovi OV

projednat zpracování a projednání projektu „Rekonstrukce Radobyčická náves“ s OV a občany, zařazení této rekonstrukce i rekonstrukce ulice K Černicím do zásobárny projektů SVS MP nebo Odboru investic MMP. 

Požadavek bude projednán předsedou OV na jednání RMO P3.

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 108/2018    

OV žádá

o zařazení projektu dobudování infrastruktury v lokalitě Valík do projektů města Plzně. Zároveň žádá o zpracování studie možnosti realizace.

Požadavek byl projednán předsedou OV na jednání RMO P3. Starosta MO požadavek OV projedná s odpovědnými orgány.

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 110/2018    

OV žádá

zachovat omezení vjezdu nákladních vozidel nad 7,5 tuny i po dokončení rekonstrukce Dlážděné ulice. Zajištění instalace tohoto omezujícího dopravního značení.

OV se bude snažit změnit negativní stanovisko Policie ČR, které byl požadavek předán. Předseda OV bude jednat o řešení problematiky i se starostou MO Plzeň Černice.

Úkol trvá.                                    

Usnesení č. 114/2018

ukládá předsedovi OV 

dle nových poznatků předložených paní Langovou na jednání OV prověřit skutečné zatřídění komunikace Radobyčická cesta. Po prověření situace OV žádá o osazení dopravního značení upravujícím přednost v jízdě na křížení silnice 18032 s místními komunikacemi v lokalitě Malá Homolka.

Úkol trvá. Požadavek předán SVS MP.
 
Usnesení č. 115/2018

ukládá předsedovi OV 

z důvodu umísťování předškolních dětí z Radobyčic do vzdálených mateřských škol v Plzni  prověřit možnosti zřízení mateřské školy na pozemku p. č. 181 v k. ú. Radobyčice.  Požadavek předseda OV předal RMO P3. Budou prověřeny potenciály předškolních dětí.

Úkol trvá.
 
Usnesení č. 116/2018

ukládá předsedovi OV 

zabezpečit revizi umístění reproduktorů veřejného rozhlasu a doplnění v částech, které nejsou po demontování starých reproduktorů dostatečně pokryty. Revize bude provedena odborem SVV ÚMO Plzeň 3, termín doplnění hlásičů bude upřesněn dle časových možností dodavatele.     

Úkol trvá.
 
Naplňování přijatých usnesení vzali přítomní členové OV na vědomí bez připomínek. 
 
5. Usnesení a závěr
 
Hlasování o návrhu usnesení:

pro: 6                                                proti: 0                                                    zdržel se: 0
 
Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.
 
Příští jednání OV Radobyčice se koná dne 29.8.2018 od 17.30 hodin.
 
 
Předseda OV: Ing. Baloun
 
Zapsala: pí Vlasta Dolejší                             Ověřovatel zápisu: p. Jan Novák

 

 

 

 


 
Usnesení z 38. jednání OV Radobyčice dne 27.6.2018                                    

Usnesení č. 122/2018

schvaluje  

navržený program 38. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 123/2018

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 38. jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu. 
 
Usnesení č. 124/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s hlavním stavbyvedoucím a stavebním dozorem stížnost p. Průchy na špatný sklon vozovky ve Vilové ulici. 
 
Usnesení č. 125/2018

ukládá předsedovi OV

požádat o zařazení opravy ulic K Černicím a Do Luk do plánu investic. Požádat o jejich provizorní opravu dosypáním.
 
Usnesení č. 126/2018

ukládá předsedovi OV

zabezpečit prořezání náletů v prostoru křižovatky u mostu z důvodu špatného výhledu při vyjíždění z části obce Podhájí. Projednat i návrh občanů na zvážení instalace zrcadla.
 
Usnesení č. 127/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s odpovědnými orgány návrh na zvážení bezpečnostního opatření ochrany chodců v Podhájí dle přiloženého mapového podkladu.
 
Usnesení č. 128/2018

ukládá předsedovi OV

zabezpečit odstranění stromu v ulici K Černicím, který je podemletý s obnaženými kořeny a hrozí jeho pád. 
 

2019  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates