Zápis a Usnesení ze 39. jednání OV v Radobyčicích dne 29.8.2018

Zápis č. 39 z jednání Osadního výboru v Radobyčicích (OV) dne 29.8.2018

 

Předsedající: Ing. Baloun

Zahájení: 17.30 hod

Ukončení: 18.40 hod

 

Přítomní členové OV:

pí Vlasta Dolejší, p. Jan Novák, Ing. Michal Plzák, pí Jitka Vaštová, p. Jiří Weger

Omluven: p. Miroslav Pitule

Hosté:   

pí Daniela Langová

 

zástupci PČR a MP:  

p. Tomáš Petřík, velitel obv. služebny Plzeň - Bory

 

Předseda OV konstatoval, že OV je usnášeníschopný.

 

1.  Zahájení – schválení programu

 

Jednání OV zahájil předseda OV Ing. Baloun. Přivítal přítomné členy OV, seznámil je s návrhem programu, který členové OV obdrželi e-mailem.

Návrh byl jednohlasně schválen.

 

Program:

1. Zahájení - schválení programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Plnění usnesení

4. Projednání žádosti Živnostenského úřadu MMP

5. Aktuální problematika, různé

6. Usnesení a závěr

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

 

    Předseda OV navrhl zapisovatelkou dnešního jednání OV Radobyčice pí Vlastu Dolejší, ověřovatelem zápisu pí Jitku Vaštovou.

Návrh byl jednohlasně přijat.

 

3. Plnění usnesení

 

Usnesení č. 88/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví stromu u bývalé kapličky za mostem v Podhájí. Stav dřevin byl posouzen dendrologem a stromy budou prořezány.

    Úkol splněn, požadované práce byly provedeny.

 

Usnesení č. 90/2018

ukládá předsedovi OV

projednat možnost účasti člena OV Radobyčice, nebo jím pověřeného občana, na kontrolním dnu výstavby kruhové křižovatky v obci.

S ohledem na skutečnost, že stále není znám zhotovitel stavby, nemohl být požadavek OV MO P3  předán.

Úkol trvá. OV bude předání požadavku MO P3 sledovat.

 

Usnesení č. 94/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví a odstranění uschlých stromů v ulici Pod Valíkem.

SVS MP dle příslibu prořezání větví a odstranění uschlých stromů nezajistila. Splnění požadavku bude opětně urgováno.

Úkol trvá.

 

Usnesení č. 95/2018

ukládá předsedovi OV

na SVS MP zaurgovat vyčištění příkopu a propustku v ulici K Černicím.

Dle podané informace pí Ivanou Jíchovou bylo provedeno vyčištění a monitoring odvodnění, příkop ukončen horskou vpustí, zakrytou 2x ocelovou mříží. Dále odvodnění pokračuje betonovým potrubím jdoucím kolmo na komunikaci a pokračuje do řeky. Potrubí je dle jejího vyjádření plně funkční, je potřeba pravidelně čistit horskou vpusť.

P. Novák uvedl, že je nutné v současné době již vpusť vyčistit.

OV žádá vyčištění vpusti a stanovení harmonogramu jejího čistění – viz usnesení č. 131/2018.

 

Usnesení č. 96/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit ještě další možnosti zajištění odpočívadla u cyklostezky směrem k Hradišti, která je Plzeňany velmi využívaná.

Pokračuje se v prověřování všech možností jejího vybudování, zejména i s ohledem na nově upravenou cyklostezku do Hradiště.

Úkol trvá.

 

    Usnesení č. 104/2018

    ukládá předsedovi OV

prověřit v jakém rozsahu a pro jaká vozidla je plánována objížďka při rekonstrukci Dlážděné ulice.

V současné době ještě není znám zhotovitel stavby. Aktuální informace Odboru investic MMP je taková, že stavba by měla být zahájena v letošním roce.  Důvodem zpoždění výběru zhotovitele byla změna v zadávacích podmínkách. Pro objízdnou trasu bude zásadní stanovisko PČR.

Úkol trvá.                                                                                                                                 

 

    Usnesení č. 107/2018

    ukládá předsedovi OV

projednat zpracování a projednání projektu „Rekonstrukce Radobyčická náves“ s OV a občany, zařazení této rekonstrukce i rekonstrukce ulice K Černicím do zásobárny projektů SVS MP nebo Odboru investic MMP.

Požadavek byl projednán předsedou OV na jednání RMO P3. Starosta přislíbil předání a projednání požadavku ve vedení města. Předseda OV bude průběh sledovat.

Úkol trvá.

 

    Usnesení č. 108/2018

    OV žádá

o zařazení projektu dobudování infrastruktury v lokalitě Valík do projektů města Plzně.    Zároveň žádá o zpracování studie možnosti realizace.

Požadavek byl projednán předsedou OV na jednání RMO P3. Starosta MO přislíbil požadavek OV projednat s odpovědnými orgány. Předseda OV bude průběh sledovat.

    Úkol trvá.

 

    Usnesení č. 110/2018

    OV žádá

zachovat omezení vjezdu nákladních vozidel nad 7,5 tuny i po dokončení rekonstrukce Dlážděné ulice. Zajištění instalace tohoto omezujícího dopravního značení.

Předseda OV jednal o řešení problematiky se starostou MO Plzeň Černice. Omezení vjezdu těchto vozidel je i v zájmu MO Černice. Požadavku OV Radobyčice byla ze strany starosty MO P8 vyjádřena podpora.

Úkol trvá.

                                  

Usnesení č. 114/2018

ukládá předsedovi OV

dle nových poznatků předložených paní Langovou na jednání OV prověřit skutečné zatřídění komunikace Radobyčická cesta.

Po prověření situace OV žádá o osazení dopravního značení upravujícím přednost v jízdě na křížení silnice 18032 s místními komunikacemi v lokalitě Malá Homolka.

SVS MP řeší umístění dopravního značení na základě podnětu OV ve spolupráci s PČR, Odborem dopravy MMP a se SÚS PK. O konečném řešení bude OV informován.

Úkol trvá. OV bude splnění požadavku sledovat.

 

Usnesení č. 115/2018

ukládá předsedovi OV

z důvodu umísťování předškolních dětí z Radobyčic do vzdálených mateřských škol v Plzni prověřit možnosti zřízení mateřské školy na pozemku p. č. 181 v k. ú. Radobyčice.

Požadavek projednán na RMO P3. Městská charita má výhrady k využití části zahrady k jinému účelu. Možností by bylo využívání prostoru zahrady MŠ po ukončení jejího provozu obyvatelkami Domova sv. Zdislavy. Řeší se předpoklad demografického vývoje v obci i s ohledem na novou výstavbu.

Úkol trvá.

 

Usnesení č. 116/2018

ukládá předsedovi OV

zabezpečit revizi umístění reproduktorů veřejného rozhlasu a doplnění v částech, které nejsou po demontování starých reproduktorů dostatečně pokryty.

Revize byla provedena specializovanou firmou. Pro správnou slyšitelnost veřejného rozhlasu budou dva reproduktory přesunuty a instalováno šest nových.

    Úkol trvá. OV bude naplnění požadavku sledovat.                           

 

Usnesení č. 124/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s hlavním stavbyvedoucím a stavebním dozorem stížnost p. Průchy na špatný sklon vozovky ve Vilové ulici.

Sklon vozovky byl řešen přímo na místě za účasti vedoucího stavby, investora, předsedy OV a zástupce MO P3. Bylo domluveno přijatelné řešení.

Úkol splněn.

 

Usnesení č. 125/2018

ukládá předsedovi OV

požádat o zařazení opravy ulic K Černicím a Do Luk. Požádat o jejich provizorní opravu dosypáním.

Požadavek na zařazení výše uvedených ulic do plánu investic byl předán SVS MP. Požadavek na dosypání ulic byl předán odpovědnému pracovníkovi SVS MP.

Úkol trvá. OV bude splnění požadavku sledovat.

 

Usnesení č. 126/2018

ukládá předsedovi OV

zabezpečit prořezání náletů v prostoru křižovatky u mostu z důvodu špatného výhledu při vyjíždění z části obce Podhájí. Projednat i návrh občanů na zvážení instalace zrcadla.

Práce na prořezání zeleně v této lokalitě probíhají na pozemcích svěřených do údržby MO P3. Požadavek na instalaci zrcadla byl projednán se zástupcem SVS MP se závěrem, že zrcadlo instalovat nebude. Křižovatka splňuje všechny stanovené parametry při dodržování předepsané rychlosti vozidel.

Úkol splněn.

 

Usnesení č. 127/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s odpovědnými orgány návrh na zvážení bezpečnostního opatření ochrany chodců v Podhájí dle přiloženého mapového podkladu.

Návrh na oddělení chodců od provozu v této lokalitě byl předán SVS MP.

Úkol trvá. OV bude sledovat navržené řešení požadavku SVS MP.

 

Usnesení č. 128/2018

ukládá předsedovi OV

zabezpečit odstranění stromu v ulici K Černicím, který je podemletý s obnaženými kořeny a hrozí jeho pád.

Požadované práce, které se týkají úpravy zeleně, aktuálně probíhají. Odstraněno bude více stromů ve špatném stavu.

Úkol trvá, OV bude sledovat naplnění požadavku.

 

Naplňování přijatých usnesení vzali přítomní členové OV na vědomí bez připomínek.

 

4. Projednání žádosti Živnostenského úřadu MMP

 

OV obdržel od Živnostenského úřadu MMP žádost o sdělení, zda OV v posledních letech  obdržel podnět na pana Jana Sládka, bytem Plzeň, Višňová 221/15, týkající se hluku, znečišťování ovzduší apod, vznikající při jeho údajné podnikatelské činnosti (tesařství, pokrývačství, truhlářství) nebo zda řešil tento údajný problém i bez podnětu.

OV se doposud tímto problémem nezabýval, nebyl mu znám. Dle fotodokumentace předložené členem OV p. Plzákem na dnešním jednání OV vyplývá, že v okolí nemovitosti se nachází velké množství dřeva a že při jeho uskladnění dochází zřejmě i k neoprávněnému záboru veřejného prostranství p. Sládkem. Z množství uloženého materiálu  lze usoudit, že jmenovaný se podnikatelskou činností zabývá i přes skutečnost, že tuto činnost dle sdělení ŽÚ MMP ukončil ke dni 27.11.2017.

Dle vyjádření přítomného velitele obv. oddělení městské policie již řešili tento zábor veřejného prostranství a podnět předali příslušnému správnímu orgánu. Zda a jakým způsobem byl vyřešen mu není známo.

OV na základě této skutečnosti vznese dotaz na ÚMO P3 jakým způsobem byl podnět MP řešen.

 

5. Aktuální problematika, různé

 

Pí Langová požádala o řešení problému s parkováním vozidel v lokalitě Radobyčická cesta, která brání volnému průchodu obyvatel.

Nákres si převzal přítomný zástupce městské policie. Špatné parkování prošetří.

 

Pí Vaštová upozornila na skutečnost, že i nadále nedochází k řádné distribuci „Trojky“, přes opakované dřívější stížnosti obyvatel a přislíbení nápravy.

Předseda OV distribuci opět projedná s vedením MO P3.

 

Pí Vaštová dále upozornila na špatný stav okolí objektu bývalé samoobsluhy (padající omítka, schody, zábradlí).

Dle p. Wegera je problém s majiteli, část je v majetku p. Hřebeckého, část je v majetku města Plzně. Podmínky na odkup části patřícího městu pro p. Hřebeckého nebyly vyhovující.

Předseda OV naváže s p. Hřebeckým kontakt za účelem řešení současné situace.

 

Pí Dolejší, na základě dožádání Mgr. Jandíkové, pozvala přítomné na akci pořádané TJ Sokol - Radobyčice dne 15.9.2018 od 15.00 hodin „Radobyčické STOPO - HRANÍ“. O akci budou občané informováni obvyklým způsobem (vývěsní skříňky, veřejný rozhlas).

 

6. Usnesení a závěr

 

Hlasování o návrhu usnesení:

pro: 5                                                proti: 0                                                    zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

 

Příští jednání OV Radobyčice se koná dne 26.9.2018 od 17.30 hodin.

 

Předseda OV: Ing. Baloun

Zapsala: pí Vlasta Dolejší      

Ověřovatel zápisu: pí Jitka Vaštová

 

 

Usnesení z 39. jednání OV Radobyčice dne 29.8.2018

                                  

Usnesení č. 129/2018

schvaluje 

navržený program 39. jednání OV Radobyčice.

 

Usnesení č. 130/2018

schvaluje 

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 39. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou  ověřovatelem zápisu.

 

Usnesení č. 131/2018

ukládá předsedovi OV

projednat vyčištění horské vpusti a propustku pod komunikací v ulici K Černicím na komunikaci Černice Radobyčice – Podhájí a stanovení harmonogramu jejího čistění.

 

Usnesení č. 132/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit odpověď ÚMO P3 na dotaz OV, zda a jakým způsobem byl řešen podnět MP na neoprávněný zábor veřejného prostranství p. Jaroslavem Sládkem, bytem Plzeň, Višňová 221/15.

 

Usnesení č. 133/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s vedením MO P3 nedoručování „Trojky“ v některých částech Radobyčic.

 

Usnesení č. 134/2018

ukládá předsedovi OV

navázat kontakt s p. Hřebeckým za účelem řešení špatného stavu okolí objektu bývalé samoobsluhy, dnes objektu sloužícímu k podnikání (padající omítka, schody, zábradlí).

 

Usnesení č. 135/2018

bere na vědomí

akci TJ Sokol- Radobyčice, „Radobyčické STOPO-HRANÍ“, konané dne 15.9.2018 od 15.00 hodin.

2020  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates