Zápis a Usnesení ze 40. jednání OV v Radobyčicích dne 26.9.2018

Zápis č. 40 z jednání Osadního výboru v Radobyčicích (OV) dne 26.9.2018
 

 

Předsedající: Ing. Baloun

Zahájení: 17.30 hod

Ukončení: 18.45 hod 
 
Přítomní členové OV: pí Vlasta Dolejší, p. Jan Novák, p. Miroslav Pitule Ing. Michal Plzák, pí Jitka Vaštová, p. Jiří Weger
 
Hosté: pí Daniela Langová
 
zástupci PČR a MP:   okrskový strážník p. Michal Matas
 
Předseda OV konstatoval, že OV je usnášeníschopný.
 

 

1.  Zahájení – schválení programu
 
Jednání OV zahájil předseda OV Ing. Baloun. Přivítal přítomné členy OV, seznámil je s návrhem programu, který členové OV obdrželi e-mailem. Návrh byl jednohlasně schválen.
 
Program:

1. Zahájení - schválení programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Plnění usnesení

4. Aktuální problematika, různé

5. Usnesení a závěr
 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 
Předseda OV navrhl zapisovatelkou dnešního jednání OV Radobyčice pí Vlastu Dolejší, ověřovatelem zápisu pí Jitku Vaštovou. Návrh byl jednohlasně přijat.
 
3. Plnění usnesení 
 
Usnesení č. 90/2018

ukládá předsedovi OV

projednat možnost účasti člena OV Radobyčice, nebo jím pověřeného občana, na kontrolním dnu výstavby kruhové křižovatky v obci. Stále není znám zhotovitel stavby, požadavek OV nemohl být MO P3 předán. Čeká se na  stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Předpokladem je dosoutěžení v zimním období. Úkol trvá. 

Usnesení č. 94/2018

ukládá předsedovi OV
zajistit prořezání větví a odstranění uschlých stromů v ulici Pod Valíkem. Práce požadované OV byly provedeny. Úkol splněn.

Usnesení č. 96/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit ještě další možnosti zajištění odpočívadla u cyklostezky směrem k Hradišti, která je Plzeňany velmi využívaná. Úkol se nepodařilo prozatím zabezpečit. Úkol trvá.

Usnesení č. 104/2018    

ukládá předsedovi OV

prověřit v jakém rozsahu a pro jaká vozidla je plánována objížďka při rekonstrukci Dlážděné ulice. Úkol nelze naplňovat, neboť do současné doby stále není znám zhotovitel stavby. Objízdná trasa není stanovena. Zásadní bude stanovisko PČR. Úkol trvá. 
 
Usnesení č. 107/2018    

ukládá předsedovi OV

projednat zpracování a projednání projektu „Rekonstrukce Radobyčická náves“ s OV a občany, zařazení této rekonstrukce i rekonstrukce ulice K Černicím do zásobárny projektů SVS MP nebo Odboru investic MMP.  Požadavek předseda OV urgoval na posledním jednání RMO P3. Z důvodu absence porady vedení města Plzně se zástupci MO byl požadavek zaslán e-mailem. Naplnění usnesení OV bude v kompetenci nově zvoleného starosty MO P3. Úkol trvá.
 
Usnesení č. 108/2018    

OV žádá

o zařazení projektu dobudování infrastruktury v lokalitě Valík do projektů města Plzně.    Zároveň žádá o zpracování studie možnosti realizace. Požadavek byl urgován předsedou OV na jednání RMO P3. Naplnění usnesení OV bude v kompetenci nově zvoleného starosty MO P3, viz výše. Úkol trvá.
 
Usnesení č. 110/2018    

OV žádá

zachovat omezení vjezdu nákladních vozidel nad 7,5 tuny i po dokončení rekonstrukce Dlážděné ulice. Zajištění instalace tohoto omezujícího dopravního značení. Dopravní omezení bude řešeno v přímé souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Dlážděné ulice. Úkol trvá.                                    

Usnesení č. 114/2018

ukládá předsedovi OV 

dle nových poznatků předložených paní Langovou na jednání OV prověřit skutečné zatřídění komunikace Radobyčická cesta. Po prověření situace OV žádá o osazení dopravního značení upravujícím přednost v jízdě na křížení silnice 18032 s místními komunikacemi v lokalitě Malá Homolka. Konají se jednání dotčených útvarů. Řeší se umístění dopravního značení. 

V případě problému s neoprávněným parkováním vozidel na Radobyčické cestě, která omezují průchodnost i průjezdnost k nemovitostem v dané lokalitě, je nutné volat městskou policii. MP provedla na základě požadavku OV namátkové kontroly. Jimi bylo ze strany okrskového strážníka na místě zjištěno, že uvedená lokalita je průchodná pro chodce a zároveň průjezdná i pro motorová vozidla (viz přiložená fotodokumentace).     

Úkol, osazení dopravního značení, trvá. 
 
Usnesení č. 115/2018

ukládá předsedovi OV 

z důvodu umísťování předškolních dětí z Radobyčic do vzdálených mateřských škol v Plzni prověřit možnosti zřízení mateřské školy na pozemku p. č. 181 v k. ú. Radobyčice. V současné době v obci není dostatečný počet dětí na vznik ani jedné třídy MŠ. Ne všichni rodiče dětí z Radobyčic by měli zájem o jejich umístění do MŠ v obci.  Demografický vývoj v obci v souvislosti se zřízením MŠ, zejména s ohledem na novou výstavbu, bude sledovat OV.
 
Usnesení č. 116/2018

ukládá předsedovi OV 

zabezpečit revizi umístění reproduktorů veřejného rozhlasu a doplnění v částech, které nejsou po demontování starých reproduktorů dostatečně pokryty.  Revize byla provedena specializovanou firmou. Pro správnou slyšitelnost veřejného rozhlasu budou dva reproduktory přesunuty a instalováno šest nových. Termín realizace není znám, závisí na kapacitních možnostech firmy. Úkol trvá.                             
 
Usnesení č. 125/2018

ukládá předsedovi OV

požádat o zařazení opravy ulic K Černicím a Do Luk. Požádat o jejich provizorní opravu dosypáním.   Obě ulice jsou objednány SVS MP k opravě. Ulice K Černicím bude opravena novým povrchem asfaltovou penetrovanou drtí, v ulici Do Luk budou zasypány a zhutněny výtluky. Oprava obou ulic je v plánu do konce letošního roku. Úkol trvá. 
 
Usnesení č. 127/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s odpovědnými orgány návrh na zvážení bezpečnostního opatření ochrany chodců v Podhájí dle přiloženého mapového podkladu. SVS MP provede instalaci zábradlí, objednávka materiálu i prací již byla učiněna. Instalace se uskuteční do konce letošního roku. Úkol trvá.
 
Usnesení č. 128/2018

ukládá předsedovi OV

zabezpečit odstranění stromu v ulici K Černicím, který je podemletý s obnaženými kořeny a hrozí jeho pád.  Požadované práce byly provedeny. Úkol splněn.
 

Usnesení č. 131/2018

ukládá předsedovi OV

projednat vyčištění horské vpusti a propustku pod komunikací v ulici K Černicím na komunikaci Černice – Radobyčice – Podhájí a stanovení harmonogramu jejího čistění.  Požadavek bude projednán se SVS MP. Úkol trvá. 

Usnesení č. 132/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit odpověď ÚMO P3 na dotaz OV, zda a jakým způsobem byl řešen podnět MP na neoprávněný zábor veřejného prostranství p. Jaroslavem Sládkem, bytem Plzeň, Višňová 221/15. ODŽP ÚMO P3 zahájil správní řízení, které se týká nedovoleného záboru veřejného prostranství. Podnět  k  prošetření  údajného „černého“ podnikání byl  předán na ŽÚ Plzeň. Úkol splněn.
 
Usnesení č. 133/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s vedením MO P3 nedoručování „Trojky“ v některých částech Radobyčic. Úkol trvá.
 
Usnesení č. 134/2018

ukládá předsedovi OV

navázat kontakt s p. Hřebeckým za účelem řešení špatného stavu okolí objektu bývalé samoobsluhy, dnes objektu sloužícímu k podnikání (padající omítka, schody, zábradlí). Úkol trvá. 
 
Naplňování přijatých usnesení vzali přítomní členové OV na vědomí bez připomínek. 
 

 

4. Aktuální problematika, různé
 
Pan Táflík požádal o zajištění zamezení vjezdu motorových vozidel (značka, závora, zábradlí) do ulice Nad Úhlavou. Vozidla parkují na louce, která je v těsné blízkosti II. pásma hygienické ochrany zdroje pitné vody pro celou Plzeň. Dle sdělení zde parkuje několik vozidel občanů, kteří tam jezdí venčit psy. Navíc zde byla založena černá skládka. Černá skládka byla odstraněna. Požadavek na omezení přístupu byl předán SVS MP k vyjádření a případnému podání žádosti o jeho omezení.
 
Dále byl vznesen požadavek na vybudování dvou parkovacích míst před nemovitostí v ulici Nad Úhlavou 187/9. Požadavek byl projednán a předán projektantovi stavby.  Dle písemného vyjádření Ing. Michala Gracíka, vedoucího Odboru stavebně správního a investic ÚMO P3, projektová dokumentace k územnímu řízení již byla dokončena. V bezprostřední blízkosti výše uvedené nemovitosti jsou navrženy 4 parkovací stání. Tyto stání jsou navrženy pro nahodilé parkování (návštěvy apod.), nikoliv k dlouhodobému parkování, které by měli vlastníci přilehlých nemovitostí řešit ze zákona (Vyhláška č. 501/2006 Sb.) na vlastním pozemku.  OV po seznámení se s projektovou dokumentací se domnívá, že navrhovaný počet veřejných parkovacích míst v této ulici je nedostatečný a žádá o prověření možnosti jejich navýšení.
 
Předseda OV informoval přítomné členy, že Chatová ulice je připravena k rekonstrukci. Problémem je, že vítěz výběrového řízení smlouvu nepodepsal. K jejímu podpisu bude vyzvána firma, která se umístila ve výběrovém řízení na druhém místě. Je snaha zahájit rekonstrukci ještě v letošním roce.
 
Pí Langová se pozastavila nad skutečností, že řešení požadavku obyvatel Malé Homolky ohledně dopravního značení trvá takto dlouhou dobu. Občané tuto skutečnost kritizují.
 
Předseda OV uvedl, že v roce 2019 bude zahájena výstavba páteřního řadu vodovodu a kanalizace na Malé Homolce. Výstavba se bude týkat silnice, chodníku, cyklostezky, osvětlení. Stavět se bude hlavní páteř sběrače podél komunikace v úseku Tyršův most Malá Homolka. Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění s realizací rekonstrukce komunikace Zborovská/K Doudlevcům.
 
 
Na závěr předseda OV provedl ústní vyhodnocení činnosti OV v uplynulém volebním období. Členové OV obdrží vyhodnocení činnosti v písemné formě e-mailem k odsouhlasení.  Hodnocení činnosti OV bude přílohou zápisu z dnešního jednání OV.
 
 
5. Usnesení a závěr
 
Hlasování o návrhu usnesení: pro: 7               proti: 0                 zdržel se: 0
 
Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.
 
 
 
Předseda OV: Ing. Baloun
 
Zapsala: pí Vlasta Dolejší      
 
Ověřovatel zápisu: pí Jitka Vaštová
 
 
Příloha: Vyhodnocení činnosti osadního výboru za období 2014 – 2018 
 
 
 
 
  
  
Usnesení ze 40. jednání OV Radobyčice dne 26.9.2018                                    

 

Usnesení č. 135/2018

schvaluje  

navržený program 40. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 136/2018

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 40. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou  ověřovatelem zápisu. 
 
Usnesení č. 137/2018

ukládá předsedovi OV

požádat o prověření možnosti navýšení parkovacích stání v rámci rekonstrukce ulice Nad Úhlavou.
 
Usnesení č. 138/2018

ukládá předsedovi OV

zaslat členům OV e-mailem přednesené vyhodnocení činnosti OV za uplynulé volební období. termín : do 30.9.1018.
 
 

2019  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates