Osadní výbor

Usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 3 č. 79 ze dne 12.11.2018 byl zřízen Osadní výbor Radobyčice Zastupitelstva MO Plzeň 3 pro volební období 2018 - 2022 a určen počet jeho členů na 9 členů.

Usnesením č. 80 ze dne 12.11.2018 Zastupitelstva MO Plzeň 3 byl zvolen předsedou Osadního výboru Radobyčice ZMO Plzeň 3 Ing. Petr Baloun.

Usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 3 č. 85 ze dne 12.12.2018 byli do funkce členů Osadního výboru Radobyčice Zastupitelstva MO Plzeň 3 zvoleni: Vlasta Dolejší, Jitka Vaštová, Ing. Michal Plzák, Jan Novák, Miroslav Pitule, Daniela Langová, Alice Wegerová, Mgr. Markéta Jandíková.

Termíny zasedání pro rok 2020: 29.1., 26.2., 25.3. (zrušeno), 29.4. (zrušeno), 27.5., 24.6., 26.8., 23.9., 21.10., 25.11 a 16.12. 

Vždy poslední středa v měsíci (mimo červenec), nově od 18 hod, budova MO Plzeň 3 (Radobyčická náves), 1. patro - zasedací místnost.

 

Termín dalšího jednání OV: 27.5.2020 do 18:00 hodin, v přísálku místní sokolovny (Sportovní ulice 133)

 

USNESENÍ OSADNÍHO VÝBORU - rok 2019:

Usnesení z 8. jednání OV Radobyčice dne 25. 9. 2019

Usnesení č. 49/2019

schvaluje

navržený program 8. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 50/2019

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 8. jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 51/2019

ukládá předsedovi OV

projednat požadavek občanů na instalaci reproduktoru veřejného rozhlasu v Břízové ulici.

Usnesení č. 52/2019

ukládá předsedovi OV

zabezpečit obnovu vodorovného dopravního značení „Přechod pro chodce“ v Dlážděné ulici.

Usnesení č. 53/2019

ukládá předsedovi OV

zabezpečit úpravu přechodu povrchu vozovky mezi ulicemi Chatová a Do Luk.

Usnesení č. 54/2019

ukládá předsedovi OV

projednat opravu poškozené střechy odpočívadla u křížku.

Usnesení č. 55/2019

ukládá předsedovi OV

požádat obv. služebnu MP Bory o kontroly strážníků v lokalitě odpočívala u cyklostezky směrem k Hradišti.

Usnesení č. 56/2019

ukládá předsedovi OV

prověřit možnost obnovení svozu biologického odpadu z lokality Malá Homolka.

Usnesení č. 57/2019

bere na vědomí

pozvání na divadelní představení „Zmrzlina“, pořádané Spolkem Staročeská LiRa, dne 12. 10 2019 od 19.30 hodin v Sokolovně Radobyčice.

Usnesení z 7. jednání OV Radobyčice dne 28. 8. 2019

Usnesení č. 38/2019

schvaluje

navržený program 7. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 39/2019

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 7. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 40/2019

podporuje záměr a doporučuje realizaci

vybudování cyklostezky č. 2151 přes řeku Úhlavu v Černicích.

Usnesení č. 41/2019

ukládá předsedovi OV

projednat požadavek občanů na řádné odstraňování posekané trávy.

Usnesení č. 42/2019

ukládá předsedovi OV

zabezpečit vyčištění zanesených kanálů po přívalových deštích v obci.

Usnesení č. 43/2019

ukládá předsedovi OV

zabezpečení posouzení stavu osik u jezu dendrologem a dle jeho posudku zajištění ošetření osik či jejich pokácení.

Usnesení č. 44/2019

ukládá předsedovi OV

projednat řešení odstranění nebezpečného výškového rozdílu schodu na turistické stezce v ½ Višňové ulice – viz mapka.

Usnesení č. 45/2019

bere na vědomí

pozvání na akci TJ Sokol Radobyčice pro celou rodinu „ Radobyčické STOPO – HRANÍ aneb Vědomostní a sportovní klání rodinných týmů“, které se koná dne 21.9.2019 a na „Rockovou zábavu“ pořádanou Restaurací Sokolovna Radobyčice a Spolkem Staročeská LiRa dne 7.9.2019 od 20.00 hodin v Sokolovně Radobyčice.

Usnesení č. 46/2019

ukládá pí Dolejší

o akcích TJ Sokol Radobyčice, Spolku Staročeská LiRa a Sokolovna Radobyčice informovat občany prostřednictvím vývěsní skříňky.

Usnesení č. 47/2019

ukládá pí Dolejší

prostřednictvím vývěsní skříňky pozvat občany Radobyčic na akci MO Plzeň 8 Černice, konané dne 11. 9. 2019 od 17. hodin v budově hasičské zbrojnice, ul. K Cihelnám 28. Jejím účelem je seznámení občanů se záměrem výstavby cyklostezky č. 2151 přes řeku Úhlavu v Černicích a její prezentace.

Usnesení č. 47/2019

bere na vědomí

poděkování PhDr. Jany Chládkové Ing. Balounovi za jeho spolupráci při řešení komunikace v ulici K Černicím od křižovatky Do Luk.

Usnesení z 6. jednání OV Radobyčice dne 26. 6. 2019

Usnesení č. 33/2019

schvaluje

navržený program 6. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 34/2019

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 6. jednání OV Radobyčice, pí Mgr. Jandíkovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 35/2019

vyslovuje poděkování

MP, obvodní služebně Bory, za zabezpečení bezpečnosti účastníků akce pro děti v obci „Putování za pohádkou 2019“.

Usnesení č. 36/2019

ukládá předsedovi OV

projednat vysekání příkopu v ulici K Černicím a úpravu vegetace u svahu zasahující do chodníku.

Usnesení č. 37/2019

ukládá předsedovi OV

projednat požadavek občanů na zajištění izolace domů při výstavbě chodníků a zeleně v souvislosti s výstavbou kruhové křižovatky.

Usnesení č. 38/2019

kladně hodnotí

zkvalitnění činnosti sběrného místa v Radobyčicích, zejména udržování pořádku v jeho areálu, novou pracovnicí firmy Čistá Plzeň.

Usnesení z 5. jednání OV Radobyčice dne 28. 5. 2019

Usnesení č. 26/2019

schvaluje

navržený program 5. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 27/2019

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 5. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 28/2019

bere na vědomí

stížnost občanů Slunné ulice, adresované starostovi MO P3, ve věci neúnosné dopravní situace v této ulici. Z důvodu výstavby kruhového objezdu v obci je touto ulicí vedena objízdná trasa.

Usnesení č. 29/2019

ukládá předsedovi OV

na Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO P3 zabezpečit projednání stížnosti na prorůstání zeleně ze soukromých pozemků, které brání průchodu po chodníku v Břízové ulici.

Usnesení č. 30/2019

bere na vědomí

informaci MP, služebna Bory, o uskutečněné kontrolní akci ve věci dodržování dopravního omezení projíždějícími nákladními vozidly.

Usnesení č. 31/2019

bere na vědomí

informaci Mgr. Jandíkové o akci - Putování za pohádkou 2019, která se koná v sobotu 15. června.

Usnesení č. 32/2019

OV vyslovuje poděkování vedení MO P3 a MP, služebně Bory, za zajištění bezpečnosti dětí v době odjezdu školních spojů MHD z obce za pomoci dopravního asistenta. Občané jeho práci hodnotí velmi kladně.

Usnesení z 4. jednání OV Radobyčice dne 24.4.2019

Usnesení č. 20/2019

schvaluje

navržený program 4. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 21/2019

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 4. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 22/2019

navrhuje

instalaci panelů v ulici V Podhájí v navržené „variantě A“ SVSMP – celý rozsah komunikace v zastavěné části.

Usnesení č. 23/2019

ukládá předsedovi OV

požádat PMDP o prověření přetíženosti ranních a odpoledních spojů linky MHD č. 32 (7,21 a 7.34 hod z Radobyčic a 13.15 a 14.00 hod do Radobyčic), z důvodu nové výstavby v obci.

Usnesení č. 24/2019

ukládá předsedovi OV

požádat vedení obv. služebny MP Bory o zajištění dohledu v ulicích Slunná a Vilová (po dobu využívání těchto ulic jako objízdné trasy) v době odjezdu ranních spojů MHD č. 32 využívaných školáky.

Usnesení č. 25/2019

ukládá předsedovi OV

na koordinační schůzce s PČR projednat omezení povolené rychlosti v ulici K Černicím z důvodu snížení hlučnosti.

Usnesení z 3. jednání OV Radobyčice dne 27.3.2019

Usnesení č. 15/2019

schvaluje

navržení program 3. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 16/2019

schvaluje

Mgr. Jandíkovou zapisovatelkou 3. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 17/2019

ukládá předsedovi OV

prověřit u příslušných orgánů možnost instalace dodatkové tabulky „Největší povolená hmotnost“ pod zákazovou značku před vjezdem na most před řeku Úhlavu v obou směrech.

Usnesení č. 18/2019

ukládá předsedovi OV

projednat s příslušnými orgány instalaci zákazové značky „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí“ opět na Dlážděnou ulici ve směru do Černic.

Usnesení č. 19/2019

ukládá paní Langové

prověřit situaci ohledně nelegální navážky suti v okolí Radobyčické cesty na Malé Homolce.

Usnesení z 2. jednání OV Radobyčice dne 20.2.2019

Usnesení č. 8/2019

schvaluje

navržený program 2. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 9/2019

schvaluje

Mgr. Jandíkovou zapisovatelkou 2. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 10/2019

OV navrhuje

změnu současného názvu „Homolka“ na nový název „Malá Homolka“ v katastrální mapě a doplnění místního názvu „Podhájí“ do katastrální mapy.

Usnesení č. 11/2019

ukládá předsedovi OV

projednat s příslušnými orgány možnost instalování zpomalovacích prahů nebo zastavovacího radarového semaforu v ulici Dlážděná.

Usnesení č. 12/2019

ukládá předsedovi OV

projednat opakovaný požadavek na instalování košů na psí exkrementy v obci.

Usnesení č. 13/2019

ukládá předsedovi OV

zajistit odstranění napadaných větví v ulici Litická a na Radobyčické návsi. Dále zajistit prořezání zeleně a náletových dřevin v ulici Dlážděná a K Černicím za mostem přes řeku Úhlavu až k ulici Chatová.

Usnesení č. 14/2019

ukládá předsedovi OV

zajistit zaslání zápisu z dnešního jednání veliteli MP služebna Bory panu Petříkovi.

Usnesení z 1. jednání OV Radobyčice dne 23.1.2019

Usnesení č. 1/2019

schvaluje

navržený program 1. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 2/2019

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 1. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 3/2019

schvaluje

plán termínů jednání Osadního výboru Radobyčice v roce 2019 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 4/2019

bere na vědomí

informaci předsedy OV o připravovaných rekonstrukcích v obci.

Usnesení č. 5/2019

ukládá předsedovi OV

organizačně zabezpečit jednání veřejné schůze v Radobyčicích dle požadavku občanů, zajistit pozvání zástupců příslušných organizačních složek města, městského obvodu a dále městské policie, případně Policie ČR, o termínu jednání e-mailem informovat členy OV.

Usnesení č. 6/2019

ukládá předsedovi OV

dle požadavku občanů projednat opravu poškozených vozovek, připravit pro SVS MP náčrt lokalit.

Usnesení č. 7/2019

ukládá předsedovi OV

usilovat o zabezpečení dopravních opatření vedoucích k co nejmenšímu počtu projíždějících vozidel ve Vilové ulici po dobu výstavby křižovatky a rekonstrukce Dlážděné ulice.

 

USNESENÍ OSADNÍHO VÝBORU - rok 2018:

Usnesení ze 40. jednání OV Radobyčice dne 26.9.2018                                    

Usnesení č. 135/2018

schvaluje  

navržený program 40. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 136/2018

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 40. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou  ověřovatelem zápisu. 
 
Usnesení č. 137/2018

ukládá předsedovi OV

požádat o prověření možnosti navýšení parkovacích stání v rámci rekonstrukce ulice Nad Úhlavou.
 
Usnesení č. 138/2018

ukládá předsedovi OV

zaslat členům OV e-mailem přednesené vyhodnocení činnosti OV za uplynulé volební období. termín : do 30.9.1018.

Usnesení z 39. jednání OV Radobyčice dne 29.8.2018

Usnesení č. 129/2018

schvaluje 

navržený program 39. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 130/2018

schvaluje 

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 39. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou  ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 131/2018

ukládá předsedovi OV

projednat vyčištění horské vpusti a propustku pod komunikací v ulici K Černicím na komunikaci Černice Radobyčice – Podhájí a stanovení harmonogramu jejího čistění.

Usnesení č. 132/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit odpověď ÚMO P3 na dotaz OV, zda a jakým způsobem byl řešen podnět MP na neoprávněný zábor veřejného prostranství p. Jaroslavem Sládkem, bytem Plzeň, Višňová 221/15.

Usnesení č. 133/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s vedením MO P3 nedoručování „Trojky“ v některých částech Radobyčic.

Usnesení č. 134/2018

ukládá předsedovi OV

navázat kontakt s p. Hřebeckým za účelem řešení špatného stavu okolí objektu bývalé samoobsluhy, dnes objektu sloužícímu k podnikání (padající omítka, schody, zábradlí).

Usnesení č. 135/2018

bere na vědomí

akci TJ Sokol- Radobyčice, „Radobyčické STOPO-HRANÍ“, konané dne 15.9.2018 od 15.00 hodin.

Usnesení z 38. jednání OV Radobyčice dne 27.6.2018                                    

Usnesení č. 122/2018

schvaluje  

navržený program 38. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 123/2018

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 38. jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu. 
 
Usnesení č. 124/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s hlavním stavbyvedoucím a stavebním dozorem stížnost p. Průchy na špatný sklon vozovky ve Vilové ulici. 
 
Usnesení č. 125/2018

ukládá předsedovi OV

požádat o zařazení opravy ulic K Černicím a Do Luk do plánu investic. Požádat o jejich provizorní opravu dosypáním.
 
Usnesení č. 126/2018

ukládá předsedovi OV

zabezpečit prořezání náletů v prostoru křižovatky u mostu z důvodu špatného výhledu při vyjíždění z části obce Podhájí. Projednat i návrh občanů na zvážení instalace zrcadla.
 
Usnesení č. 127/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s odpovědnými orgány návrh na zvážení bezpečnostního opatření ochrany chodců v Podhájí dle přiloženého mapového podkladu.
 
Usnesení č. 128/2018

ukládá předsedovi OV

zabezpečit odstranění stromu v ulici K Černicím, který je podemletý s obnaženými kořeny a hrozí jeho pád. 

Usnesení z 37. jednání OV Radobyčice dne 30.5.2018

Usnesení č. 117/2018

schvaluje

navržený program 37. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 118/2018

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 37. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 119/2018

OV souhlasí

s pojmenováním ulice v Radobyčicích – Podhájí dle mapového podkladu „Mezi Duby“.

Usnesení č. 120/2018

bere na vědomí

informaci o předpokládaném opětném zajíždění pojízdné prodejny do Radobyčic od měsíce října se stejným sortimentem jako v minulosti.

Usnesení č. 121/2018

bere na vědomí

informaci o konání akce „Putování za pohádkou 2018“ dne 16.6.2018.

Usnesení z 36. jednání OV Radobyčice dne 25.4.2018:

Usnesení č. 112/2018

schvaluje  

navržený program 36. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 113/2018

schvaluje  

pí Jitku Vaštovou zapisovatelkou 36. jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu. 
 
Usnesení č. 114/2018

ukládá předsedovi OV 

dle nových poznatků předložených paní Langovou na jednání OV, prověřit skutečné zatřídění komunikace Radobyčická cesta. V případě, že by se opravdu jednalo o místní komunikaci, pak platí na značením neupravených křižovatkách přednost zprava, tj. při výjezdu na komunikaci K Doudlevcům by vozidla přijíždějící od Radobyčic dávala přednost vozidlům vyjíždějícím z Radobyčické cesty (viz. přiložené foto), což by zcela jistě vedlo k řadě kolizních situací.

Usnesení č. 115/2018

ukládá předsedovi OV 

Z důvodu umísťování předškolních dětí z Radobyčic do vzdálených mateřských škol v Plzni, prověřit možnosti zřízení mateřské školy na pozemku p. č. 181 v k. ú. Radobyčice. Jedná se zejména o prověření z hlediska dispozice a splnění předepsaných stavebně technických parametrů a zákonných požadavků. 
 
Usnesení č. 116/2018

ukládá předsedovi OV 

V souvislosti s podpovrchovým uložením rozvodů el. energie byly demontovány komponenty starého veřejného rozhlasu. Bohužel dle zjištění nové zařízení zcela nepokrývá území obce, zejména v části Dlážděné ulice. OV žádá o revizi umístění reproduktorů veřejného rozhlasu a doplnění v částech, které nejsou po demontování starých reproduktorů dostatečně prokryty.
 
Informace pro občany:

TJ Sokol Radobyčice zve na Čarodějnickou májku, která se koná 30. 4. 2018 v areálu TJ Sokol Radobyčice.
Spolek Staročeská LiRa zve na Staročeské máje, které se v obci konají 26. 5. 2018. V 7:00 sraz účastníků na zvaní v obci na mostě přes Úhlavu, 15:00 vychází z Podhájí krojovaný průvod obcí, v areálu TJ Sokol Radobyčice 16:00 divadelní představení a tanec Česká Beseda, 19:30 večerní zábava.

Usnesení z 35. jednání OV Radobyčice dne 28.3.2018                                    

Usnesení č. 99/2018

schvaluje  

navržený program 35. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 100/2018

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 35. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou  ověřovatelkou zápisu. 
 
Usnesení č. 101/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit účast pracovníka SVS MP odpovědného za probíhající rekonstrukci Zářivé ulice na jednání OV dne 25.4.2018.
 
Usnesení č. 102/2018

ukládá

pí Dolejší zajistit předání stížnosti občanů na probíhající rekonstrukci Zářivé ulice na SVS MP a ÚMO P3.
 
Usnesení č. 103/2018

ukládá

členům OV na jednání OV dne 25.4.2018 předložit návrhy na výsadbu zeleně v obci na pozemcích v majetku města. 
 
Usnesení č. 104/2018

ukládá

předsedovi OV prověřit v jakém rozsahu a pro jaká vozidla je plánována objížďka při rekonstrukci Dlážděné ulice.
 
Usnesení č. 105/2018

schvaluje

pojmenování ulic v nové obytné zóně Radobyčice – západ v Plzni:

U Křižovatky – na předložené mapě žlutě označená komunikace,

V Domkách – na předložené mapě modře označená komunikace,

Řadová – na předložené mapě červeně označená komunikace,

Tisová – na předložené mapě zeleně označená komunikace.
 
Usnesení č. 106/2018

ukládá pí Dolejší

po obdržení informace od prodejce pojízdné prodejny Mirošovských uzenin v obci informovat občany prostřednictvím vývěsní skříňky o nové prodejní době. 

Usnesení č. 107/2018

ukládá předsedovi OV

projednat zpracování a projednání projektu „Rekonstrukce Radobyčická náves“ s OV a občany, zařazení této rekonstrukce i rekonstrukce ulice K Černicím do zásobárny projektů SVS MP nebo Odboru investic MMP. 
 
Usnesení č. 108/2018

OV žádá

o zařazení projektu dobudování infrastruktury v lokalitě Valík do projektů města Plzně. Zároveň žádá o zpracování studie možnosti realizace.
 
Usnesení č. 109/2018

ukládá předsedovi OV

zabezpečit předložení  projektové dokumentace rekonstrukce ulice K Doudlevcům (včetně výstavby OK - konkrétně objektu SO801 – Vegetační úprava) i Dlážděné ulice OV. Projednat i vypracování studie komplexní úpravy veřejného prostoru Dlážděné ulice.  

Usnesení č. 110/2018

OV žádá

zachovat omezení vjezdu nákladních vozidel nad 7,5 tuny i po dokončení rekonstrukce Dlážděné ulice. Zajištění instalace tohoto omezujícího dopravního značení.  

Usnesení č. 111/2018

OV bere na vědomí

informaci o zajištění průchodnosti ulic v rekonstrukci v souvislosti s konáním Staročeských májů Radobyčice 2018.
 

Usnesení z 34. jednání OV Radobyčice dne 28.2.2018

Usnesení č. 91/2018

schvaluje

navržený program 34. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 92/2018

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 34. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 93/2018

ukládá předsedovi OV

ověřit možnosti dobudování infrastruktury v lokalitě „Valík“.

Usnesení č. 94/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví a odstraněných uschlých stromů v ulici Pod Valíkem.

Usnesení č. 95/2018

ukládá předsedovi OV

na SVS MP zaurgovat vyčištění příkopu a propustku v ulici K Černicím.

Usnesení č. 96/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit ještě další možnosti zajištění odpočívadla u cyklostezky směrem k Hradišti, která je Plzeňany velmi využívaná.

Usnesení č. 97/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit opravu vodorovného značení přechodu pro chodce v Dlážděné ulici.

Usnesení č. 98/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit, zda občany Radobyčic nově navrhovaný pozemek na umístění sběrného dvora v obci je v majetku města a technicky způsobilý pro umístění kontejnerů.

Usnesení z 33. jednání OV Radobyčice dne 31.1.2018

Usnesení č. 80/2018

schvaluje

navržený program 33. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 81/2018

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 33. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 82/2018

schvaluje

zrušení úředních dnů ÚMO P3 v Radobyčicích z důvodu nulového zájmu občanů.

Usnesení č. 83/2018

bere na vědomí

informaci o zahájení vytyčovacích a geodetických prací v obci Koterov a Radobyčice na akci zpřesňování kabelových tras pro ČEZ ČR.

Usnesení č. 84/2018

bere na vědomí

informaci o harmonogramu otevření nově zřízeného trvalého sběrného dvora v prostoru za mostem v Podhájí, jeho fungování.

Usnesení č. 85/2018

ukládá předsedovi OV

požádat SVS MP o zajištění sjízdnosti vozovky k rodinným domkům v lese v Podhájí.

Usnesení č. 86/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s vedením obvodního oddělení MP provádění kontrol povoleného vjezdu nákladních vozidel do obce.

Usnesení č. 87/2018

ukládá předsedovi OV

připravit pro občany informace o tom, jaký odpad bude v nově otevřeném sběrném dvoře od občanů přijímán.

Usnesení č. 88/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví stromu u bývalé kapličky za mostem v Podhájí (GPS souřadnice….).

Usnesení č. 89/2018

ukládá předsedovi OV

ověřit termín realizace výstavby cyklostezky do Hradiště.

Usnesení č. 90/2018

ukládá předsedovi OV

projednat možnost účasti člena OV Radobyčice, nebo jím pověřeného občana, na kontrolním dnu výstavby kruhové křižovatky v obci.

 

USNESENÍ OSADNÍHO VÝBORU - rok 2017:

Usnesení z 32. jednání OV Radobyčice dne 13.12.2017

Usnesení č. 76/2017

schvaluje

navržený program 32. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 77/2017

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 32. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 78/2017

schvaluje

předložený návrh termínů zasedání Osadního výboru Radobyčice v roce 2018 – viz příloha zápisu.

Usnesení č. 79/2017

bere na vědomí

informaci o akci Staročeské LiRy „Zpívání koled u rozsvíceného stromečku“ na Radobyčické návsi dne 24.12.2017 od 16.00 hodin. Občerstvení je pořadatelem zajištěno. Betlémské světlo si budou moci účastníci akce odnést domů na přinesených svíčkách.

Usnesení z 31. jednání OV Radobyčice dne 29.11.2017                                 

Usnesení č. 66/2017

schvaluje  

navržený program 31. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 67/2017

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 31. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou  ověřovatelkou zápisu. 

Usnesení č. 68/2017

ukládá předsedovi OV

v rámci opravy Dlážděné ulice zajistit i opravu kanálu před domem Dlážděná 16.

Usnesení č. 69/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na RMO P3 možnost instalace odpočívadla u cyklostezky vedoucí k Hradišti z finančních prostředků ÚMO P3.

Usnesení č. 70/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje možnost osazení červených patníků k označení výjezdu vozidel od rodinných domů na Malé Homolce na hlavní silnici (viz mapka).

Usnesení č. 71/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit na ÚMO P3 opravu polámaných vzpěr po vichřici u nově vysazených stromků v ulici Zúžená.

Usnesení č. 72/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit udělování povolení vjezdu nákladních vozidel do obce ÚMO P3, počet vydaných povolení. Zjistit možnost objízdných tras pro vozidla vozící štěrk z lomu v Liticích. 

Usnesení č. 73/2017

bere na vědomí

informaci předsedy OV o změnách v zajištění odvozu objemného odpadu a bio odpadu s účinností od 1.1.2018.

Usnesení č. 74/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit včasnou informovanost občanů Radobyčic o změnách v zajištění odvozu objemného odpadu a bio odpadu s účinností od 1.1.2018.

Usnesení č. 75/2017

bere na vědomí

informaci o akci Staročeské LiRy „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 3.12.2017 od 17.00 hodin na Radobyčické návsi.

Usnesení z 30. jednání OV Radobyčice dne 25.10.2017                    

Usnesení č. 59/2017

schvaluje  

navržený program 30. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 60/2017

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 30. jednání OV Radobyčice, p. Miroslava Pitule ověřovatelem zápisu. 

Usnesení č. 61/2017

bere na vědomí 

informaci předsedy OV o termínu realizace přechodu a dělícího ostrůvku v Podhájí -  rok 2019.

Usnesení č. 62/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na ÚMO P3 prodloužení provizorního chodníku v Litické ulici dle požadavku obyvatel.

Usnesení č. 63/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit osazení chybějícího „hrnečku“  na  vodovodní  přípojku v prostorách křižovatky ulic

Dlážděná - Zářivá (proti nemovitosti Dlážděná 21).

Usnesení č. 64/2017

ukládá předsedovi OV

zabezpečit otočení radaru na komunikaci v Podhájí správným směrem – měření směru jízdy od Černic.

Usnesení č. 65/2017

ukládá předsedovi OV

projednat posekání trávy v příkopech z Radobyčic do Litic z důvodu zvýšení přehlednosti a bezpečnosti dopravy.

Usnesení z 29. jednání OV Radobyčice dne 27.9.2017     

Usnesení č. 50/2017

schvaluje  

navržený program 29. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 51/2017

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 29. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu. 
 
Usnesení č. 52/2017

bere na vědomí 

informaci o připravovaném 6. ročníku akce pro celou rodinu „Drakiáda“ a o připravovaném „Vánočním charitativním jarmarku v Radobyčicích“.   Usnesení č. 53/2017 bere na vědomí  informaci předsedy OV o „ Zásadách poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3“.
 
Usnesení č. 54/2017

ukládá předsedovi OV     

prověřit plán opravy horní části Dlážděné ulice. 
 
Usnesení č. 55/2017

ukládá předsedovi OV     

ve spolupráci s ÚMO P3 zajistit efektivnější ochranu oken budovy před hnízděním vlaštovek.
 
Usnesení č. 56/2017

ukládá předsedovi OV

ověřit plán omezení dopravy v Radobyčicích po dobu rekonstrukce Dlážděné ulice. OV žádá při stanovení objízdných tras v obci zohlednit průjezd pouze vozidel MHD a obyvatel přilehlých nemovitostí.
 
Usnesení č. 57/2017

ukládá předsedovi OV

ověřit možnost úpravy křižovatky Štefánikova k Černicím tak, aby na ni bylo možné umístit OV doporučované dopravní značení.
 
Usnesení č. 58/2017

ukládá předsedovi OV

projednat prořezání vegetace podél cyklistické stezky Radobyčice – Hradiště. Zaurgovat instalaci odpočívadla u této stezky dle návrhu OV.

Usnesení z 28. jednání OV Radobyčice dne 30.8.2017                               

Usnesení č. 45/2017

schvaluje  

navržený program 28. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 46/2017

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 28. jednání OV Radobyčice, p. Jiřího Wegera ověřitelem zápisu. 

Usnesení č. 47/2017

bere na vědomí bez připomínek

návrh „Územní studie Plzeň, Radobyčice“ ve znění předloženém OV Radobyčice k projednání dne 30.8.2017.

Usnesení č. 48/2017

bere na vědomí bez připomínek

návrh na řešení dopravní situace v ulici V Podhájí vzniklý na jednání na místě dne 15.8.2017 za přítomnosti zástupců příslušných organizací.

Usnesení č. 49/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit dodržování termínu stavebních prací v ulici K Doudlevcům, zjistit plánovaný termín dokončení stavby. Opětovně ověřit možnost řešení negativní dopravní situace v lokalitě umístěním dopravního značení s omezením rychlosti jízdy vozidel.

Usnesení z 27. jednání OV Radobyčice dne 28.6.2017

Usnesení č. 41/2017
schvaluje

navržený program 27. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 42/2017
schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 27. jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřitelem zápisu.

Usnesení č. 43/2017
navrhuje

jmenovat kronikářkou obce Radobyčice Mgr. Markétu Jandíkovou, bytem Plzeň, ...

Usnesení č. 44/2017
ukládá předsedovi OV

zajistit konání místního šetření SVS MP a předsedy OV v Radobyčicích za účelem odstranění přetrvávajících problémů s vyčištěním příkopu a propustku v ulici K Černicím, odstranění nánosu posypového materiálu na vnější straně zatáčky.

Usnesení z 26. jednání OV Radobyčice dne 31.5.2017

Usnesení č. 35/2017

schvaluje

navržený program 26. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 36/2017

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 26. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 37/2017

OV žádá

o zachování omezení transitu nákladní dopravy přes obec Radobyčice ve stávajícím rozsahu i po rekonstrukci Dlážděné ulice.

Usnesení č. 38/2017

navrhuje

vyhovět žádosti občanů ulice U Pole na řešení dopravně bezpečnostní situace v této ulici za pomoci zpomalovacích prvků, včetně příslušného dopravního značení, v souladu s předloženým návrhem.

Usnesení č. 39/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na SVS MP žádost obyvatel ulice U Pole na instalaci zpomalovacích prvků z důvodu řešení dopravně bezpečnostní situace v této ulici. Informovat SVS MP o stanovisku OV.

Usnesení č. 40/2017

ukládá členům OV

snažit se vytipovat vhodného občana Radobyčic na vedení kroniky obce.

Usnesení z 25. jednání OV Radobyčice dne 26.4.2017

Usnesení č. 26/2017

schvaluje

navržený program 25. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 27/2017

schvaluje

pí Jitku Vaštovou zapisovatelkou 25. jednání OV Radobyčice, pí Vlastu Dolejší ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 28/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit vyčištění příkopu od odpadu u silnice při výjezdu z Radobyčic směrem na Litice.

Usnesení č. 29/2017

ukládá předsedovi OV

zařídit obnovení vodorovného značení přechodu pro chodce na ul. Dlážděná 22. A dále zvýraznit reflexním orámováním svislou dopravní značku na tomtéž přechodu pro chodce v obou směrech.

Usnesení č. 30/2017

ukládá předsedovi OV

projednat přítomnost strážníka u zastávek Radobyčice při odjezdu dětí ranním školním autobusem.

Usnesení č. 31/2017

ukládá předsedovi OV

projednat kontrolu projíždějících nákladních automobilů v ulici Dlážděná. Dodržování výjimky vjezdu.

Usnesení č. 32/2017

ukládá předsedovi OV

zařídit obnovení výsadby v ul. Zúžená 2 suchých stromů.

Usnesení č. 33/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit jarní úklid posypového materiálu v Podhájí.

Usnesení č. 34/2017

OV bere na vědomí

změnu provozovatel sběrného dvora v ul. E. Beneše. Od 1. 6. bude nový provozovatel a to společnost Čistá Plzeň, s.r.o. Bude prodloužena otevírací doba o víkendech.

Usnesení z 24. jednání OV Radobyčice dne 29.3.2017

Usnesení č. 16/2017

schvaluje

navržený program 24. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 17/2017

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 24. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 18/2017

ukládá předsedovi OV

projednat odstranění uschlých větví na stromech v Podhájí z důvodu hrozícího nebezpečí úrazu.

Usnesení č. 19/2017

ukládá předsedovi OV

projednat vybudování přístřešku na zastávce autobusu MHD č. 32 Rozcestí Podhájí v rámci její chystané rekonstrukce. Dále projednat možnost prodloužení přístupové rampy o 2-3 metry z důvodu snížení sklonu a zvýšení bezpečnosti.

Usnesení č. 20/2017

ukládá předsedovi OV

ověřit termín rekonstrukce ulice Chatová a zastávky autobusu MHD č. 32 Rozcestí Podhájí.

Usnesení č. 21/2017

ukládá předsedovi OV

na RMO P3 uplatnit připomínky občanů a OV k návrhu daně z nemovitostí na rok 2018.

Usnesení č. 22/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit umístění cedule „ Zákaz skládky, prostor je monitorován“ k rybníčku při vozovce do Doudlevec.

Usnesení č. 23/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit opravu poškozeného prkna na lavičce na hřišti na návsi a odstranění poškozené lavičky v ulici V Podhájí.

Usnesení č. 24/2017

OV bere na vědomí

změnu stanoviště velkokapacitního kontejneru na Výsluní na rozcestí ulic Zimní – Říjnová.

Usnesení č. 25/2017

ukládá předsedovi OV

projednat návrh strážníka MP, p. Michala Matase, na změnu dopravního značení v obci – viz přiložený náčrt.

Usnesení z 23. jednání OV Radobyčice dne 22.2.2017

Usnesení č. 8/2017

schvaluje

navržený program 23. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 9/2017

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 23. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 10/2017

ukládá předsedovi OV

projednat s vedením MO P3 opětné prověření možnosti zřízení MŠ v Radobyčicích, popř. ZŠ, v areálu bývalé školy v Radobyčicích, s ohledem na novou výstavbu v obci.

Usnesení č. 11/2017

ukládá předsedovi OV

projednat odstranění nánosu štěrku na krajnici v ulici K Černicím - viz foto. Dále projednat vyčištění kanálů v Dlážděné ulici od zimního posypu.

Usnesení č. 12/2017

ukládá předsedovi OV

projednat prořezání zeleně v ulici k Černicím, která omezuje průjezd vozidel IZS a firmy Čistá Plzeň.

Usnesení č. 13/2017

ukládá předsedovi OV

projednat umístění dopravních značek :

v ulici K Černicím „Jednosměrná ulice“ ve směru od mostu k Černicím,

v ulici V Podhájí svislé i vodorovné značení „Zákaz zastavení“ v blízkosti dětského hřiště.

Usnesení č. 14/2017

ukládá předsedovi OV

ve spolupráci s ÚMO P3 zajistit odstranění přerůstající zeleně do chodníku směrem na náves a natření celého dřevěného hrazení.

Usnesení č. 15/2017

ukládá předsedovi OV

dle požadavku ÚMO P3 zajistit upřesnění termínu „odpočívadlo“ a zákresu jeho přesného umístění na cestě k Hradišti. Požadavek OV předat SVS MP, která má tuto lokalitu dle informace ÚMO P3 v kompetenci.

Usnesení z 22. jednání OV Radobyčice dne 25.1.2017

Usnesení č. 1/2017

schvaluje

navržený program 22. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 2/2017

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 22. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 3/2017

ukládá předsedovi OV

usilovat ve spolupráci se SVS MP o zařazení instalace provizorního chodníku v ulici Litická do plánu investic na rok 2017. Průběžně informovat členy OV o aktuální situaci.

Usnesení č. 4/2017

ukládá předsedovi OV

ve spolupráci se SVS MP zajistit výspravu vozovek v obci po zimě.

Usnesení č. 5/2017

ukládá předsedovi OV

projednat možnost zřízení odpočívadla u křížku při cestě do Hradiště.

Usnesení č. 6/2017

ukládá předsedovi OV

projednat umístění dalších laviček u dětského hřiště v Podhájí a na návsi. Ověřit plnění příslibu doplnění dalších herních prvků na dětská hřiště.

Usnesení č. 7/2017

ukládá předsedovi OV

ve spolupráci s ÚMO P3 zajistit provedení bezpečnostních průřezů stromů u dětského hřiště v Podhájí a na návsi. Zajistit radikální prořezávku keřového podrostového patra zeleně u chodníku před a za mostem přes řeku Úhlavu.

USNESENÍ OSADNÍHO VÝBORU - rok 2016:

Usnesení z 21. jednání OV Radobyčice dne 21.12.2016

Usnesení č. 59/2016

schvaluje

navržený program 21. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 60/2016

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 21. jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 61/2016

doporučuje

vyhovět žádosti p. Jiřího Nováka o prodloužení doby zvláštního užívání veřejného prostranství na návsi v Radobyčicích za účelem umístění pojízdné prodejny na období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Usnesení č. 62/2016

ukládá členům OV

připravit na lednové jednání OV návrhy na drobné investiční akce v obci v roce 2017 na základě podnětů občanů i vlastních zjištění.

Usnesení z 20. jednání OV Radobyčice dne 30.11.2016

Usnesení č. 54/2016

schvaluje

navržený program 20. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 55/2016

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 20. jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 56/2016

schvaluje

předložený návrh termínů jednání OV Radobyčice v roce 2017.

Jednání se budou konat dne:

25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11., 20.12. - vždy od 17.30 hodin v budově Městského obvodu Plzeň 3, Radobyčická náves 77/2.

Usnesení č. 57/2016

OV nesouhlasí

se začleněním zástupců lokality Výsluní do OV Radobyčice.

Usnesení č. 58/2016,

ukládá předsedovi OV

ověřit jak pokračují přípravy na uložení elektrického vedení do země v obci.

Usnesení z 19. jednání OV Radobyčice dne 26.10.2016

Usnesení č. 49/2016

schvaluje

navržený program 19. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 50/2016

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 19. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 51/2016

ukládá předsedovi OV

projednat doplnění vodorovného značení na krajnici v úseku Tyršův most – Radobyčice.

Usnesení č. 52/2016

ukládá předsedovi OV

projednat výspravu vozovek v obci před zimním obdobím.

Usnesení č. 53/2016

ukládá předsedovi OV

projednat zaštěrkování spojovací ulice dle předloženého nákresu.

Usnesení z 18. jednání OV Radobyčice dne 21.9.2016

Usnesení č. 39/2016

schvaluje

navržený program 18. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 40/2016

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 18. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 41/2016

ukládá předsedovi OV

prověřit termín rekonstrukce ulice K Doudlevcům a případné instalace provizorního osvětlení.

Usnesení č. 42/2016

ukládá předsedovi OV

projednat instalaci prodyšné sítě na pískoviště, instalaci dalších herních prvků na dětská hřiště, oplocení hřiště v Podhájí.

Usnesení č. 43/2016,

ukládá předsedovi OV

projednat poskytnutí služební místnosti v Radobyčicích pro potřeby okrskového strážníka.

Usnesení č. 44/2016

ukládá předsedovi OV

projednat prořezání stromů v ulici V Podhájí.

Usnesení č. 45/2016

ukládá předsedovi OV

projednat odstranění vlaštovčích hnízd z nové fasády objektu, její očištění a zabezpečení proti dalšímu zahnízdění.

Usnesení č. 46/2016

ukládá předsedovi OV

projednat možnost přidělení průkazek pro členy OV Radobyčice.

Usnesení č. 46/2016

ukládá předsedovi OV

zaurgovat vyčištění propustku.

Usnesení č. 47/2016

bere na vědomí

informaci velitele služebny MP Plzeň – Bory o restartování projektu „Bezpečné město“ a ustanovení okrskového strážníka pro Radobyčice a Litice p. Matase.

Usnesení z 17. jednání OV Radobyčice dne 31.8.2016

Usnesení č. 33/2016
schvaluje
navržený program 17. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 34/2016
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 17. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 35/2016
ukládá předsedovi OV
projednat možnost změny distribuce „Trojky“ dle návrhu členů OV.

Usnesení č. 36/2016
ukládá předsedovi OV
při optimalizaci svozu bioodpadu v obci zohlednit požadavky občanů Radobyčic.

Usnesení č. 37/2016
ukládá předsedovi OV
projednat z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí možnost ohrazení dětského hřiště na návsi a v Podhájí nízkým plotem.

Usnesení č. 38/2016
OV žádá
vznik bezplatné veřejné plochy po rekonstrukci vývěsky ve Sportovní ulici.

Usnesení z 16. jednání OV Radobyčice dne 29.6.2016

Usnesení č. 27/2016
schvaluje
navržený program 16. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 28/2016
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 16. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 29/2016
ukládá předsedovi OV
zjistit aktuální stav přípravy a plán realizace investiční akce „Radobyčice – OK III/180 32, Dlážděná 2. etapa, Litická“.

Usnesení č. 30/2016
ukládá předsedovi OV
zajistit opakované vyčištění příkopu a propustku v ulici K Černicím včetně odstranění nánosu posypového materiálu na druhé straně vozovky.

Usnesení č. 31/2016
žádá
o výměnu vývěsky ve Sportovní ulici, která je ve špatném technickém stavu.

Usnesení č. 32/2016
žádá
o věnování větší péče zásahům při úpravě zeleně v obci, zejména pak omezení zbytných zásahů do soukromé zeleně a provedení průřezu větví stromů u mostu.

Usnesení z 15. jednání OV Radobyčice dne 25.5.2016

Usnesení č. 20/2016
schvaluje
navržený program 15. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 21/2016
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 15. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 22/2016
ukládá předsedovi OV
sledovat realizaci umístění herních prvků v části obce Podhájí dle příslibu ODŽP ÚMO P3.

Usnesení č. 23/2016
bere na vědomí
informaci strážnice MP o její činnosti, včetně telefonického kontaktu – č.t. 378036940.

Usnesení č. 24/2016
OV doporučuje přehodnotit koeficient pro výpočet daně z nemovitosti na rok 2017. Rovněž žádá o zdůvodnění výše koeficientu 4,5 pro Radobyčice - oproti maximálnímu koeficientu 3,5 pro Černice a Litice.

Usnesení č. 25/2016
ukládá pí Vaštové
informovat občany Radobyčic o „Novém plánu přistavování velkokapacitních kontejnerů platném od 1.6.2016“ prostřednictvím veřejného rozhlasu.

Usnesení č. 26/2016
OV souhlasí
s umístěním pojízdné prodejny na návsi v obci v souladu s předloženými podklady.

Usnesení ze 14. jednání OV Radobyčice dne 27.4.2016 (došlo k přečíslování jednání OV)

Usnesení č. 15/2016
schvaluje
navržený program 4. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 16/2016
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 4. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 17/2016
OV žádá o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyl k odstraňování následků lokální povodně v obci přizván SDH Radobyčice. Dále žádá o zajištění zlepšení komunikace v rámci integrovaného záchranného systému.

Usnesení č. 18/2016
ukládá předsedovi OV
projednat možnost vybudování menšího dětského hřiště v části obce Podhájí.

Usnesení č. 19/2016
ukládá předsedovi OV
projednat prověření průchodnosti a kapacity propustku pod silnicí v Podhájí.

Usnesení z 3. jednání OV Radobyčice dne 30.3.2016

Usnesení č. 9/2016
schvaluje
navržený program 3. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 10/2016
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 3. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 11/2016
ukládá členům OV
s ohledem na přípravu rozpočtu znovu projednat v měsíci srpnu případnou instalaci provizorního veřejného osvětlení v lokalitě Malá Homolka na stávající sloupy z důvodu zajištění bezpečnosti chodců.

Usnesení č. 12/2016
ukládá předsedovi OV
projednat možnost instalace měřičů rychlosti na solární energii na samostatné sloupy na vjezdech do Radobyčic ze směru Útušice a Litice.

Usnesení č. 13/2016
ukládá p. Pitulemu
sledovat, zda ve druhém čtvrtletí letošního roku bude SVS MP dle příslibu zajištěna instalace provizorního chodníku (položením panelů) v ulici K Liticím dle požadavku OV.

Usnesení č. 14/2016
ukládá p. Novákovi
sledovat, zda v měsíci dubnu až květnu letošního roku bude provedeno dle požadavku OV zpevnění vozovky ve Slunné ulici (v prostoru mezi ulicí Nad Strání a dnes již zpevněnou částí Slunné ulice) dosypáním výtluků.

Usnesení z 2. jednání OV Radobyčice dne 24.2.2016

Usnesení č. 5/2016
schvaluje
navržený program 2. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 6/2016
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 2. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 7/2016
ukládá předsedovi OV
zajistit úklid v prostorách zastávek MHD č. 32 V Zahradách.

Usnesení č. 8/2016
ukládá pí Vaštové
ověřit informace o p. Jaroslavu Pechmanovi pro potřeby MO P3.

Usnesení z 1. jednání OV Radobyčice dne 27.1.2016

Usnesení č. 1/2016
schvaluje
navržený program 1. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 2/2016
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 1. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 3/2016
ukládá předsedovi OV
projednat úklid psích exkrementů ve vytipovaných lokalitách v Radobyčicích, možnost umístění držáků se sáčky na psí výkaly a sběrných košů na použité sáčky.

Usnesení č. 4/2016
ukládá předsedovi OV
projednat požadavek občanů z nové zástavby v Radobyčicích na zpevnění vozovky ve Slunné ulici (v prostoru mezi ulicí Nad Strání a dnes již zpevněnou částí Slunné ulice).

USNESENÍ OSADNÍHO VÝBORU - rok 2015:

Usnesení z 10. jednání OV Radobyčice dne 16.12. 2015

Usnesení č. 81/2015
schvaluje

navržený program 10. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 82/2015
schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 10. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 83/2015
schvaluje

navržený plán jednání OV Radobyčice na rok 2016.

Usnesení č. 84/2015
ukládá předsedovi OV

prověřit možnost instalace veřejného osvětlení ve Slunné ulici (blíže nové zástavbě).

Usnesení č. 85/2015
ukládá předsedovi OV

projednat opravu památníku „Padlým hrdinům" v Dlážděné ulici.

Usnesení č. 86/2015
ukládá předsedovi OV

projednat možnost zbudování zábrany vjezdu k rybníčku u vozovky z Doudlevec do Radobyčic za účelem zamezení vzniku černých skládek.

Usnesení č. 87/2015
ukládá předsedovi OV

projednat zpevnění cesty na Radobyčické návsi mezi objektem využívaným SDH Radobyčice a nemovitostí č.p. 20 – viz přiložený nákres.

Usnesení z 9. jednání OV Radobyčice dne 25.11. 2015

Usnesení č. 76/2015
ukládá předsedovi OV
prověřit možnost snížení max. povolené rychlosti v lokalitě Malá Homolka na ulici K Doudlevcům a dále případnou instalaci veřejného osvětlení na stávající sloupy z důvodu zvýšení bezpečnosti pro chodce.

Usnesení č. 77/2015
ukládá předsedovi OV
prověřit možnost instalace zařízení měření rychlosti za účelem dodržování max. povolené rychlosti na vjezdech do Radobyčic ze směru Útušice a Litice. Dále zajistit častější kontroly dodržování rychlosti MP a PČR.

Usnesení č. 78/2015
ukládá předsedovi OV
prověřit možnost instalace provizorního chodníku např. panely v ulici K Liticím.

Usnesení č. 79/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit informace, jakým způsobem bude řešeno veřejné osvětlení a místní rozhlas po realizaci uložení elektrického vedení do země.

Usnesení č. 80/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit úklid odpadu z příkopů u ulice K Liticím

Usnesení z 8. jednání OV Radobyčice dne 21.10. 2015

Usnesení č. 72/2015
schvaluje

navržený program osmého jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 73/2015
schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 74/2015
ukládá pí Dolejší

prošetřit stížnosti občanů na neoprávněné vypouštění splašků z cisterny do povrchové kanalizace na návsi. Na příštím jednání OV podat informaci.

Usnesení č. 75/2015
OV souhlasí

s umístěním informační tabule s mapou a místopisem Radobyčic na středovou část Radobyčické návsi v souladu s návrhem, který OV obdržel dne 21.10.2015.

Usnesení ze 7. jednání OV Radobyčice dne 30. 9. 2015

Usnesení č. 67/2015
schvaluje
navržený program sedmého jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 68/2015
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 69/2015
ukládá předsedovi OV
projednat opravu poškozené lavičky v Jabloňové ulici a instalaci laviček v nové zástavbě (roh Zúžené ulice a ulice Nad Strání.

Usnesení č. 70/2015
ukládá pí Langové
sledovat umístění kontejnerů na třídění odpad v oblasti Malé Homolky.

Usnesení č. 71/2015
OV souhlasí
s odstraněním tújí u pomníku padlých s ohledem na jejich špatný stav a jejich nahrazení mladými keři.

Usnesení ze 6. jednání OV Radobyčice dne 26.08.2015

Usnesení č. 59/2015
schvaluje
navržený program šestého jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 60/2015
schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, pana Jana Nováka ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 61/2015
ukládá pí Dolejší a pí Vaštové

informovat občany prostřednictvím vývěsní skříňky a veřejného rozhlasu o umístění jejich popelnic dne 31.8.2015 na volně přístupné místo z důvodu jejich označení kulatými samolepkami.

Usnesení č. 62/2015
ukládá předsedovi OV

ověřit distribuci „Trojky" občanům Radobyčic.

Usnesení č. 63/2015
ukládá členům OV

sledovat dle vzneseného požadavku vyčištění ucpaných kanálů na vozovkách.

Usnesení č. 64/2015
ukládá předsedovi OV

projednat dosypání vyjetých kolejí ve Vilové ulici.

Usnesení č. 65/2015
ukládá předsedovi OV

ověřit informace k plánu rekonstrukce budovy Radobyčická náves 77/2 (včetně zateplení).

Usnesení č. 66/2015
předsedovi OV

projednat na ÚMO P3 prořezání keřů v celé obci, včetně náletů dřevin, prořezání stromů. Dále zajistit posekání příkopu v ulici K Liticím.

Usnesení z 5. jednání OV Radobyčice dne 24.06.2015

Usnesení č. 47/2015
schvaluje
navržený program pátého jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 48/2015
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 49/2015
ukládá předsedovi OV
projednat možnost vyznačení přechodu pro chodce v ulici Dlážděná a k Doudlevcům u zastávky MHD linky č. 32 Radobyčice.

Usnesení č. 50/2015
ukládá předsedovi OV
sledovat situaci při přípravě realizace oprav komunikací v Radobyčicích a případně ve spolupráci se SVSMP připravit dopis pro občany Radobyčic s informací o možnostech připojení na vodovodní a kanalizační řád po realizaci rekonstrukce vozovek v obci.

Usnesení č. 51/2015
OV trvá
na zřízení vývěsní skříňky u zastávky MHD č. 32 V Zahradách, jelikož celé území Malé Homolky se nachází v katastrálním území Radobyčice. Navrhuje skříňku velikosti 8xA4 umístěnou vpravo při čelním pohledu na přístřešek MHD.

Usnesení č. 52/2015
ukládá předsedovi OV
projednat odstranění závad na informačním nosiči SVSMP „Naučné stezky údolí Úhlavy" umístěném u křižovatky Dlážděné a Zářivé ulice.

Usnesení č. 53/2015
OV navrhuje
umístění informační tabule s mapou a místopisem Radobyčic na středovou část Radobyčické návsi. Žádá o vyznačení tras cyklostezek do mapy. Doporučuje čerpat informace do mapového nosiče z internetových stránek www.plzen-radobycice.cz a navrhuje k uvedení na mapovém nosiči významné informace o Radobyčicích dle přílohy zápisu. Dále OV žádá o předložení konečného mapového podkladu ke schválení.

Usnesení č. 54/2015
ukládá pí Langové
prověřit možnost umístění kontejnerů na separovaný odpad v oblasti Malé Homolky. Na příštím jednání OV předložit návrhy.

Usnesení č. 55/2015
předsedovi OV
projednat na ÚMO P3 zvýšení pozornosti na udržování čistoty v okolí velkokapacitního kontejneru v ulici K Doudlevcům.

Usnesení č. 56/2015
ukládá předsedovi OV
projednat vyčištění příkopu a odvodnění pod kopcem v ulici K Černicím a jeho zprovoznění, odstranění nánosů posypového materiálu z obou okrajů vozovky.

Usnesení č. 57/2015
ukládá předsedovi OV
projednat zajištění opravy a uvedení do původního stavu překopu ulice V Podhájí při křižovatce s Kruhovou ulicí.

Usnesení č. 58/2015
ukládá předsedovi OV
projednat vymalování velké zasedací místnosti ve spolupráci se SDH Radobyčice.

Usnesení z 4. jednání OV Radobyčice dne 27.05.2015

Usnesení č. 34/2015
schvaluje

navržený program čtvrtého jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 35/2015
schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 36/2015
ukládá předsedovi OV

projednat na ÚMO P3 prověření četnosti sekání trávy na území Radobyčic, možnosti navýšení počtu sečí.

Usnesení č. 37/2015
ukládá předsedovi OV

prověřit možnost čerpání dotací a grantů na opravu drobných církevních památek.

Usnesení č. 38/2015
ukládá předsedovi OV

zajistit prověření technického stavu zábradlí u přístupového chodníku z Dlážděné ulice na náves a zajistit jeho opravu.

Usnesení č. 39/2015
ukládá předsedovi OV

projednat možnosti zřízení MŠ v Radobyčicích.

Usnesení č. 40/2015
ukládá předsedovi OV

prověřit zajištění úklidu po zimní údržbě v obci.

Usnesení č. 41/2015
ukládá členům OV

prověřit možnost změny umístění velkokapacitního kontejneru z ulice K Doudlevcům do jiné části obce. Na příštím jednání OV předložit návrhy.

Usnesení č. 42/2015
předsedovi OV ve spolupráci s pí Langovou

sledovat realizaci umístění vývěsní skříňky u zastávky autobusu MHD č. 32 V zahradách.

Usnesení č. 43/2015
ukládá pí Vaštové

sledovat realizaci přislíbených opatření ke zlepšení osvětlení ve Vilové ulici.

Usnesení č. 44/2015
ukládá předsedovi OV

projednat možnost instalace vývěsní skříňky TJ Sokol Radobyčice v Dlážděné ulici.

Usnesení č. 45/2015
ukládá předsedovi OV

projednat možnost řešení umístění nádob na tříděný odpad již při plánování zástavby nových lokalit v obci.

Usnesení č. 46/2015
ukládá předsedovi OV

projednat prověření zvýšeného výskytu divokých prasat v okrajových částech obce a možnosti redukce jejich stavů.

Usnesení z 3. jednání OV Radobyčice dne 29.04.2015

Usnesení č. 23/2015
schvaluje
navržený program třetího jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 24/2015
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 25/2015
bere na vědomí
i
nformaci Ing. Ondřeje Vohradského a Ing. Milana Hausdorfa ze SVSMP o investičních akcích v Plzni – Radobyčicích týkajících se rekonstrukcí ulic.

Usnesení č. 26/2015
bere na vědomí

informaci zástupců PČR Plzeň – Bory a MP Plzeň – Bory o stavu kriminality v Radobyčicích, o prováděných zásazích v obci. Dále bere na vědomí doporučení PČR a MP na zlepšení zabezpečení osobního majetku samotnými občany.

Usnesení č. 27/2015
volí

prvním místopředsedou OV Radobyčice p. Jiřího Wegera.

Usnesení č. 28/2015
schvaluje

stálým hostem OV Radobyčice pí Danielu Langovou.

Usnesení č. 29/2015
ukládá předsedovi OV

projednat požadavek občanů na zvýšení kapacity kontejnerů na tříděný odpad umístěných na návsi obce.

Usnesení č. 30/2015
bere na vědomí
informaci předsedy OV o změnách systému nakládání s komunálním odpadem od občanů.

Usnesení č. 31/2015
ukládá předsedovi OV a pí Vlastě Dolejší
zveřejnit ve vývěsních skříňkách informace o změnách systému nakládání s komunálním odpadem od občanů (odpad vznikající z činnosti fyzických osob).

Usnesení č. 32/2015
ukládá předsedovi OV
projednat možnost řešení přechodu pro chodce u zastávky MHD č. 32 Podhájí.

Usnesení č. 33/2015
ukládá předsedovi OV
rozeslat členům OV a stálým hostům schválený Jednací řád OV Radobyčice.

Usnesení z 2. jednání OV Radobyčice dne 25.3.2015

Usnesení č. 14/2015
schvaluje
navržený program jednání OV, zapisovatelku jednání pí Vlastu Dolejší a ověřovatelku zápisu pí Jitku Vaštovou.

Usnesení č. 15/2015
ukládá p. Janu Novákovi a pí Vlastě Dolejší
informovat občany dotčených nemovitostí o schůzce na změnu umístění kontejnerů na tříděný odpad v ulici Nad Strání dne 12.4.2015 v 18.00 hodin na křižovatce ulic Nad Strání – Slunná.

Usnesení č. 16/2015
ukládá předsedovi OV
projednat na ÚMO P3 možnost výměny vývěsních skříněk v obci a instalaci nové vývěsní skříňky u zastávky MHD č. 32 V Zahradách.

Usnesení č. 17/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit ve spolupráci s vedením MO Plzeň 3 na jednání OV dne 29.4.2015 účast Ing. Ondřeje Vohradského, vedoucího Úseku koncepce dopravního inženýrství SVSMP.

Usnesení č. 18/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit účast zástupců MP a PČR na jednání OV dne 29.4.2015 od 17.30 hod.

Usnesení č. 19/2015
schvaluje
za stálého hosta OV pí Markétu Jandíkovou.

Usnesení č. 20/2015
ukládá předsedovi OV
projednat s pí Danielou Landovou zda má zájem účastnit se jednání OV Radobyčice jako stálý host.

Usnesení č. 21/2015
ukládá předsedovi OV
projednat na ÚMO P3 možnost instalovat v Radobyčicích informační tabuli s mapou a místopisem.

Usnesení č. 22/2015
ukládá předsedovi OV
projednat zlepšení intenzity veřejného osvětlení v blízkosti křižovatky ulic Sportovní a Vilová.

Usnesení z 1. jednání OV Radobyčice dne 4.3.2015

Usnesení č. 1/2015
schvaluje
navržený program jednání OV, zapisovatelku jednání pí Vlastu Dolejší a ověřovatelku zápisu pí Jitku Vaštovou.

Usnesení č. 2/2015
volí
p. Wegera zastupujícím předsedou OV Radobyčice v době jeho nepřítomnosti.

Usnesení č. 3/2015
volí
pí Vlastu Dolejší členkou OV pro organizační a technické zázemí činnosti OV.

Usnesení č. 4/2015
souhlasí
s návrhem aktualizovaného Jednacího řádu Osadního výboru Radobyčice.

Usnesení č. 5/2015
ukládá
předsedovi OV navrhnout ZMO P3 ke schválení aktualizovaný Jednací řád OV Radobyčice.

Usnesení č. 6/2015
schvaluje
termíny jednání Osadního výboru Radobyčice pro rok 2015.

Usnesení č. 7/2015
ukládá p. Janu Novákovi
projednat s občany změnu umístění kontejnerů na třídění odpad v ulici Nad Strání a o jejich stanovisku informovat OV na jednání dne 25.3.2015.

Usnesení č. 8/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit na jednání OV harmonogram oprav komunikací v obci, projednat s vedením MO P3 monitorování stavu vozovek a jejich včasnou, alespoň provizorní, opravu. Zajistit informaci o rekonstrukci komunikace Tyršův most – Radobyčice.

Usnesení č. 9/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit ve spolupráci s vedením MO Plzeň 3 na jednání OV dne 25.3.2015 účast projektanta plánu rekonstrukce vozovek v obci.

Usnesení č. 10/2015
ukládá předsedovi OV
projednat s vedením MO P3 konání „Setkání vedení MO Plzeň 3 s občany Radobyčic".

Usnesení č. 11/2015
ukládá předsedovi OV
projednat s vedením MO P3 včasnou informovanost OV o připravovaných akcích a záležitostech týkajících se Radobyčic, včetně předávání informací, které MO zveřejňuje prostřednictvím vývěsních skříněk a které se dotýkají i občanů Radobyčic.

Usnesení č. 12/2015
ukládá předsedovi OV
prověřit přípravu opravy budovy Radobyčická náves 77/2.

Usnesení č. 13/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit účast zástupců MP a PČR na jednání OV.

2020  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates