Zápis a Usnesení z 29. jednání OV v Radobyčicích dne 27.09.2017

Zápis č. 29 z jednání Osadního výboru v Radobyčicích (OV) dne 27.9.2017
 
Předsedající: Ing. Baloun

Zahájení: 17.30 hod

Ukončení: 18.50 hod 
 
Přítomní členové OV:

pí Vlasta Dolejší, p. Jan Novák, p. Miroslav Pitule, Ing. Michal Plzák, pí Jitka Vaštová

Nepřítomni: p. Jiří Weger - omluven
 
Hosté:  

Mgr. Markéta Jandíková 

pí Daniela Langová - omluvena

p. Robert Jindřich
 
zástupci PČR a MP:   okrskový strážník p. Michal Matas
 
Předseda OV konstatoval, že OV je usnášeníschopný.
 
Program:

1. Zahájení - schválení programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Plnění usnesení 

4. Aktuální problematika, různé

5. Usnesení a závěr


 
1.  Zahájení – schválení programu
 
Jednání zahájil předseda OV, Ing. Baloun. Přivítal přítomné členy OV, seznámil je s návrhem programu.     

Návrh programu byl jednohlasně přijat.
 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 
Předseda OV navrhl zapisovatelkou dnešního jednání OV Radobyčice pí Vlastu Dolejší,   ověřovatelem zápisu pí Jitku Vaštovou.   Návrh byl jednohlasně přijat.
 
 

3. Plnění usnesení

 

Usnesení č. 4/2017

ukládá předsedovi OV

ve spolupráci se SVS MP zajistit výspravu vozovek v obci po zimě.  Úkol trvá. Je nutné ještě opravit výtluky v Zářivé ulici. Předseda OV opravu zaurgoval dne 7.9.2017. Splnění požadavku OV bude součástí plánovaného jednání s vedením SVS MP.
 
Usnesení č. 29/2017

ukládá předsedovi OV

zařídit obnovení vodorovného značení přechodu pro chodce na ul. Dlážděná 22. Úkol splněn. 
 
Usnesení č. 39/2017     

projednat na SVS MP žádost obyvatel ulice U Pole na instalaci zpomalovacích prvků.  Vyhodnocení naplňování tohoto úkolu se zúčastnil jako host p. Robert Jindřich, který v dané lokalitě bydlí a problému se intenzivně věnuje.     

Předseda OV uvedl, že do současné doby se nepodařilo zabezpečit místní šetření a vydání stanoviska. Dle vyjádření předsedy OV se příští týden má konat jednání předsedy OV a SVS MP.       

Pan Jindřich uvedl, že rychle projíždějí komunikací vozidla PPL, České pošty a zákazníci opravárenské firmy. Obyvatelé této lokality zde jezdí pomalu. Uvedl dále, že se snažil osobně věc řešit na SVS MP, ale zatím bezvýsledně.  Proto se obrátil na OV.      

Ing. Baloun mu vysvětlil plusy a mínusy zpomalovacích pruhů. Pan Jindřich uvedl, že obyvatelé jsou si toho vědomi, všichni se však shodli na jejich instalaci.  

Úkol trvá. 
 
Usnesení č. 43/2017

navrhuje jmenovat kronikářkou obce Radobyčice  Mgr. Markétu Jandíkovou, bytem Plzeň, ............

Úkol splněn. RMO P3 svým usnesením č. 366/2017 ze dne 25.9.2017 jmenovala Mgr. Markétu Jandíkovou kronikářkou Radobyčic.
 
Usnesení č. 44/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit konání místního šetření SVS MP a předsedy OV v Radobyčicích za účelem odstranění přetrvávajících problémů s vyčištěním příkopu a propustku v ulici K Černicím, odstranění nánosu posypového materiálu na vnější straně zatáčky.

Úkol trvá. Předseda OV zaslal p. Václavu Strolenému žádost o vyjádření k řešení situace. Odpověď do dne jednání OV neobdržel. Problém bude řešen na plánované schůzce předsedy OV a SVS MP.
 
Usnesení č. 49/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit dodržování termínu stavebních prací v ulici K Doudlevcům, zjistit plánovaný termín dokončení stavby. Opětovně ověřit možnost řešení negativní dopravní situace v lokalitě umístěním dopravního značení s omezením rychlosti jízdy vozidel. Stavba je téměř dokončena. Předseda OV seznámil přítomné s negativním stanoviskem PČR  k možnosti snížení maximální rychlosti v lokalitě Malá Homolka, i s jeho důvody, ze dne 29.1.2016. Předseda OV uvedl, že přes tuto skutečnost bude svoláno jednání předsedy OV se zástupci Odboru dopravy MmP, Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO P3 a PČR. OV bude i nadále usilovat o snížení povolené rychlosti jízdy v této lokalitě.

Úkol trvá. 
 
Naplňování přijatých usnesení vzali přítomní členové OV na vědomí bez připomínek. 
 

4. Aktuální problematika, různé
 
Předseda  OV  informoval přítomné o „Zásadách poskytování dotací z rozpočtu MO P3“. 
Žádosti je možné podávat v době od 6.11. do 4.12. 2017.
 
Pí Vaštová upozornila na pouze částečnou opravu Dlážděné ulice v její horní části. Dlažba byla opravena po pravé straně vozovky ve směru ke křižovatce. Levá strana opravena nebyla. Po stranách vozovky zůstaly výstražné kužely.  Předseda OV prověří, jaký je plán opravy  Dlážděné ulice.
 
Pí Vaštová dále upozornila na nutnost odstranění vlaštovčích hnízd na budově a umístění efektivnějších zábran hnízdění. Ing. Plzák uvedl, že odstranění hnízd zajistí SDH Radobyčice. 
 
Mgr. Jandíková informovala přítomné o akci TJ Sokol  Radobyčice „Drakiáda“  konané dne 7.10. 2017 od 14.00 hodin. Přítomné dále seznámila s připravovaným „Vánočním charitativním jarmarkem v Radobyčicích“. Ten se uskuteční dne 25.11.2017 v přísálku místní sokolovny. O obou akcích budou občané informováni prostřednictvím vývěsních skříněk a veřejného rozhlasu.
 
Mgr. Jandíková požádala předsedu OV o ověření plánu omezení dopravy v Radobyčicích po dobu rekonstrukce Dlážděné ulice. OV na základě předchozích zkušeností žádá při stanovení objízdných tras v obci zohlednit průjezd pouze vozidel MHD a obyvatel přilehlých nemovitostí.
 
Dále informovala členy OV o podnětu pí Kovaříkové na zvážení úpravy jízdního řádu linky MHD č. 32 v období od 13 do 14 hodin. V této době končí dětem školní výuka a autobusy jsou přeplněné. Na zastávce Tyršův most je dle jejího poznatku obtížné do autobusu nastoupit.
 
Při jednání na SVS MP předseda OV ověří možnost úpravy křižovatky Štefánikova k Černicím tak, aby na ni bylo možné umístit OV doporučované dopravní značení.
 
Pan Pitule požádal o zajištění prořezání vegetace podél cyklistické stezky Radobyčice – Hradiště. Nutné je také zaurgování instalaci odpočívadla u této stezky dle návrhu OV.  

 

5. Usnesení a závěr
 
Hlasování o návrhu usnesení: pro: 6                                                proti: 0                                                    zdržel se: 0
 
Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.
 
Příští jednání OV Radobyčice se koná dne 25.10. 2017 od 17.30 hodin.
 
 
 
Předseda OV: Ing. Petr Baloun
 
Zapsala: Vlasta Dolejší  
 
Ověřovatel zápisu: pí Jitka Vaštová
 

 
 
Usnesení z 29. jednání OV Radobyčice dne 27.9.2017     

                               

Usnesení č. 50/2017

schvaluje  

navržený program 29. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 51/2017

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 29. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu. 
 
Usnesení č. 52/2017

bere na vědomí 

informaci o připravovaném 6. ročníku akce pro celou rodinu „Drakiáda“ a o připravovaném „Vánočním charitativním jarmarku v Radobyčicích“.   Usnesení č. 53/2017 bere na vědomí  informaci předsedy OV o „ Zásadách poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3“.
 
Usnesení č. 54/2017

ukládá předsedovi OV     

prověřit plán opravy horní části Dlážděné ulice. 
 
Usnesení č. 55/2017

ukládá předsedovi OV     

ve spolupráci s ÚMO P3 zajistit efektivnější ochranu oken budovy před hnízděním vlaštovek.
 
Usnesení č. 56/2017

ukládá předsedovi OV

ověřit plán omezení dopravy v Radobyčicích po dobu rekonstrukce Dlážděné ulice. OV žádá při stanovení objízdných tras v obci zohlednit průjezd pouze vozidel MHD a obyvatel přilehlých nemovitostí.
 
Usnesení č. 57/2017

ukládá předsedovi OV

ověřit možnost úpravy křižovatky Štefánikova k Černicím tak, aby na ni bylo možné umístit OV doporučované dopravní značení.
 
Usnesení č. 58/2017

ukládá předsedovi OV

projednat prořezání vegetace podél cyklistické stezky Radobyčice – Hradiště. Zaurgovat instalaci odpočívadla u této stezky dle návrhu OV.
 
 

2020  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates