Zápis a Usnesení ze 32. jednání OV v Radobyčicích dne 13.12.2017

Zápis č. 32 z jednání Osadního výboru v Radobyčicích (OV) dne 13.12.2017

 

Předsedající: Ing. Baloun

Zahájení: 17.30 hod

Ukončení: 18.30 hod

 

Přítomní členové OV:

pí Vlasta Dolejší, p. Jan Novák, p. Miroslav Pitule, Ing. Michal Plzák, pí Jitka Vaštová, p. Jiří Weger

Hosté:

Mgr. Markéta Jandíková

pí Daniela Langová

zástupci PČR a MP:

omluven okrskový strážník p. Michal Matas

 

Předseda OV konstatoval, že OV je usnášeníschopný.

 

Program:

1. Zahájení - schválení programu

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Plnění usnesení

4. Projednání termínů zasedání Osadního výboru Radobyčice v roce 2018

5. Aktuální problematika, různé

6. Usnesení a závěr

 

1. Zahájení – schválení programu

 

Jednání zahájil předseda OV, Ing. Baloun. Přivítal přítomné členy OV, seznámil je s návrhem programu.

Návrh programu byl jednohlasně přijat.

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

 

Předseda OV navrhl zapisovatelkou dnešního jednání OV Radobyčice pí Vlastu Dolejší,

ověřovatelkou zápisu pí Jitku Vaštovou.

Návrh byl jednohlasně přijat.

 

3. Plnění usnesení

 

Usnesení č. 39/2017

projednat na SVS MP žádost obyvatel ulice U Pole na instalaci zpomalovacích prvků.

Úkol trvá. Ke dni jednání OV přislíbený termín realizace (do konce listopadu 2017) dopravního značení IP2, zpomalovací pruh 2x a 2x zpomalovací polštáře po 8 kusech, nebyl splněn. Předseda OV splnění požadavku OV zaurguje.

 

Usnesení č. 44/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit konání místního šetření SVS MP a předsedy OV v Radobyčicích za účelem odstranění přetrvávajících problémů s vyčištěním příkopu a propustku v ulici K Černicím.

Úkol trvá. Přes urgence a přísliby k odvodnění oblasti nedošlo. Předseda OV bude znovu jednat s odpovědnými pracovníky SVS MP.

 

Usnesení č. 49/2017

ukládá předsedovi OV

opětovně ověřit možnost řešení negativní dopravní situace v ulici K Doudlevcům umístěním dopravního značení s omezením rychlosti jízdy vozidel.

Úkol i nadále trvá. Předseda OV bude znovu jednat s odpovědnými pracovníky o jejím řešení.

 

Usnesení č. 62/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na ÚMO P3 prodloužení provizorního chodníku v Litické ulici dle požadavku obyvatel.

Úkol trvá. K realizaci požadavku OV přes příslib nedošlo.

 

Usnesení č. 68/2017

ukládá předsedovi OV

v rámci opravy Dlážděné ulice zajistit i opravu kanálu před domem Dlážděná 16.

Úkol splněn.

 

Usnesení č. 69/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na RMO P3 možnost instalace odpočívadla u cyklostezky vedoucí k Hradišti z finančních prostředků ÚMO P3.

Úkol trvá.

 

Usnesení č. 70/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje možnost osazení červených patníků k označení výjezdu vozidel od rodinných domů na Malé Homolce na hlavní silnici (viz mapka).

Úkol trvá.

 

Usnesení č. 71/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit na ÚMO P3 opravu polámaných vzpěr po vichřici u nově vysazených stromků v ulici Zúžená.

Úkol trvá.

 

Usnesení č. 72/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit udělování povolení vjezdu nákladních vozidel do obce ÚMO P3, počet vydaných povolení. Zjistit možnost objízdných tras pro vozidla vozící štěrk z lomu v Liticích.

Úkol trvá.

 

Usnesení č. 74/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit včasnou informovanost občanů Radobyčic o změnách v zajištění odvozu objemného odpadu a bio odpadu s účinností od 1.1.2018.

Úkol trvá, do konce měsíce prosince 2017 budou občané Radobyčic informováni prostřednictvím vývěsních skříněk a veřejného rozhlasu.

 

Naplňování přijatých usnesení vzali přítomní členové OV na vědomí bez připomínek.

 

4. Projednání termínů zasedání OV Radobyčice v roce 2018

 

Předseda OV předložil přítomným členům OV návrh termínů zasedání OV Radobyčice v roce 2018. Předložený návrh byl jednohlasně schválen.

Jednání se uskuteční vždy od 17.30 hodin v budově Městského obvodu Plzeň 3, Radobyčická náves 77/2, ve dnech:

31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 27.6., 29.8., 26.9.

 

5. Aktuální problematika, různé

 

Pí Dolejší informovala přítomné o stížnostech občanů na práci úklidové firmy. Její zaměstnanci sice shrabali spadané listí, ale nezajistili jeho odvoz. Při větrném počasí došlo k jeho rozfoukání. Předseda OV již informoval odpovědné pracovníky ÚMO P3, bude zjednána náprava.

 

Mgr. Jandíková informovala přítomné a akci Staročeské LiRy „Zpívání koled u rozsvíceného stromečku“ na Radobyčické návsi dne 24.12.2017 od 16.00 hodin. Občerstvení je pořadatelem zajištěno. Betlémské světlo si budou moci účastníci akce odnést domů na přinesených svíčkách.

 

6. Usnesení a závěr

 

Hlasování o návrhu usnesení:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

 

Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

Příští jednání OV Radobyčice se koná dne 31.1.2018 od 17.30 hodin.

 

Předseda OV: Ing. Petr Baloun

Zapsala: Vlasta Dolejší

Ověřovatelka zápisu: pí Jitka Vaštová

 

Usnesení z 32. jednání OV Radobyčice dne 13.12.2017

 

Usnesení č. 76/2017

schvaluje

navržený program 32. jednání OV Radobyčice.

 

Usnesení č. 77/2017

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 32. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 78/2017

schvaluje

předložený návrh termínů zasedání Osadního výboru Radobyčice v roce 2018 – viz příloha zápisu.

 

Usnesení č. 79/2017

bere na vědomí

informaci o akci Staročeské LiRy „Zpívání koled u rozsvíceného stromečku“ na Radobyčické návsi dne 24.12.2017 od 16.00 hodin. Občerstvení je pořadatelem zajištěno. Betlémské světlo si budou moci účastníci akce odnést domů na přinesených svíčkách.

2019  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates